Kế hoạch công tác

KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC VÀ PHÁT TRIỂN TRUNG TÂM 2016-2021 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN 2031

8/6/2018 4:12:33 PM

KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC VÀ PHÁT TRIỂN TRUNG TÂM 2016-2021 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN 2031 Trung tâm Nghiên cứu và Thực nghiệm Nông Lâm được thành lập theo Quyết định số 430/QĐ-ĐHQB ngày 13 tháng 3 năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình, được kiện toàn lại nhân sự theo nhiệm kỳ mới của Hiệu trưởng từ tháng 4/2016. Kế hoạch chiến lược này được xây dựng dựa trên đề án thành lập và Quy chế hoạt động của Trung tâm được Hiệu trưởng phê duyệt

Chọn trang
©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình