KH công tác

Kế hoạch năm học 2020 - 2021

9/30/2020 3:05:03 PM

Kế hoạch năm học 2020 - 2021 Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2020 - 2021

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2017-2018

11/16/2017 3:36:38 PM

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2017-2018 Thực hiện Kế hoạch số 1558/KH-ĐHQB ngày 31 tháng 8 năm 2017 của Trường Đại học Quảng Bình về tổ chức Hội nghị công chức, viên chức, người lao động và xây dựng Kế hoạch năm học 2017 - 2018, Trung tâm NC ASEAN xây dựng kế hoạch năm học của đơn vị cụ thể như sau:

Chọn trang
©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình