GIỚI THIỆU

Cơ cấu tổ chức phòng Đào tạo

11/1/2017 10:16:37 AM

Cơ cấu tổ chức phòng Đào tạo Tổng biên chế của Phòng là 10 người, trong đó có 01 Phó giáo sư, 02 Tiến sỹ, 01 giảng viên cao cấp, 03 thạc sỹ, 03 đang học cao học và 01 cử nhân.

Giới thiệu về Phòng Đào tạo

12/24/2014 2:16:02 PM

Giới thiệu về Phòng Đào tạo Phòng Đào tạo Trường Đại học Quảng Bình có Chức năng và nhiệm vụ chính sau:

Các hệ đào tạo

12/24/2014 11:13:20 AM

Các hệ đào tạo Nhà trường có các hệ đào tạo: 1. CHÍNH QUY TẬP TRUNG 2. VĂN BẰNG 2 (CHÍNH QUY) 3. LIÊN THÔNG/ HOÀN THIỆN ĐẠI HỌC (CHÍNH QUY/VỪA LÀM VỪA HỌC) 4. VỪA LÀM VỪA HỌC

Chọn trang
©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình