Sứ mạng - Tầm nhìn

SỨ MẠNG, TẦM NHÌN VÀ GIÁ TRỊ CỐT LÕI

 

 I. SỨ MẠNG

   Trường Đại học Quảng Bình là trường đại học công lập, có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; thực hiện nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Bình và cả nước.

 II. TẦM NHÌN 

  Trường Đại học Quảng Bình phát triển theo định hướng ứng dụng. Phấn đấu trở thành trường đại học có uy tín trong cả nước và khu vực; là trung tâm hàng đầu về đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao và chuyển giao các ứng dụng khoa học công nghệ của vùng Bắc Trung Bộ.

 III. GIÁ TRỊ CỐT LÕI

  - Chất lượng, hiệu quả và bền vững;
  - Thành tích của sinh viên sau khi tốt nghiệp là thước đo sự thành công của Nhà trường.

IV.  SLOGAN

  Quality Betters Us

 
©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình