Thông báo

V/v học tiếng Anh A1, A2 của sinh viên K59, K60 (Có danh sách đính kèm)

1/9/2019 10:29:11 AM

V/v học tiếng Anh A1, A2 của sinh viên K59, K60 (Có danh sách đính kèm)

TRƯỜNG ĐH QUẢNG BÌNH

TT TIN HỌC – NGOẠI NGỮ

Số:    /TB - THNN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

            Quảng Bình, ngày     tháng 01 năm 2019

THÔNG BÁO

 V/v học tiếng Anh A1, A2 của sinh viên K59, K60

 

Căn cứ Quyết định số 1989/QĐ-ĐHQB và 1990/QĐ-ĐHQB v/v cho phép sinh viên đạt kết quả kỳ thi tiếng Anh A1 và A2 được học khóa tiếng Anh A1 và A2;

Căn cứ Quyết định số 2248/QĐ-ĐHQB v/v phê duyệt kết quả thi Khảo sát tiếng Anh đầu vào cho sinh viên K60;

Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ thông báo cho sinh viên K59 và K60 đến đăng ký học tiếng Anh A1, A2 và tiếng Anh dự bị. Nội dung cụ thể như sau: 

  1. Mục đích

- Sinh viên học A1, A2 và dự thi đạt chuẩn A2 là điều kiện để được học tiếng Anh B1 (B1 là chuẩn đầu ra của sinh viên hệ đại học và cao đẳng);

- Đạt chuẩn A2 là điều kiện cần để sinh viên không chuyên ngữ được học học phần tiếng Anh chuyên ngành.

  1. Đối tượng: Sinh viên K59 và K60 có tên trong danh sách đính kèm.

          3.  Học phí và lệ phí:

          - Tiếng Anh A1: 850.000;

          - Tiếng Anh A2: 1.050.000đ.

          4.  Hồ sơ đăng ký

          - Đơn đăng ký dự thi (có mẫu tại Trung tâm TH-NN), 01 ảnh 3x4, bản sao CMND, bản sao phiếu thu học phí.

- Đăng ký tại: VP Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ (VP tại P.1A – Giảng đường A hoặc VP tại tầng 1- Dãy nhà VP Khoa).

Nhận được thông báo này, kính đề nghị các khoa, giáo vụ khoa và các giáo viên chủ nhiệm phối hợp thông báo để sinh viên được biết và đăng ký học, đảm bảo kịp tiến độ.

                                                                  

                                       TT TIN HỌC - NGOẠI NGỮ

Nơi nhận:

  • Các khoa;
  • Lưu TTTH-NN.

                            Lê Minh Thắng

 

Những tệp tin đính kèm:

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình