Thông báo

Thông báo tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2018

5/24/2018 11:06:25 AM

Trường Đại học Quảng Bình phối hợp với Học viện Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Bách khoa, Trường Đại học Sư phạm, Trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng, Trường Đại học Khoa học Huế, Trường Đại học Sư phạm Huế, Khoa Luật – Trường Đại học Kinh tế TPHCM; Trường Đại học Xây dựng Hà Nội tuyển sinh đào tạo thạc sĩ đợt 2 năm 2018.

       UBND TỈNH QUẢNG BÌNH               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                 Số:       /TB-ĐHQB                              Quảng Bình, ngày     tháng     năm 2018

 

THÔNG BÁO

Tuyển sinh Sau đại học

 

  Trường Đại học Quảng Bình phối hợp với Học viện Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Bách khoa, Trường Đại học Sư phạm, Trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng, Trường Đại học Khoa học Huế, Trường Đại học Sư phạm Huế, Khoa Luật – Trường Đại học Kinh tế TPHCM; Trường Đại học Xây dựng Hà Nội tuyển sinh đào tạo thạc sĩ đợt 2 năm 2018. Thông tin cụ thể như sau:

1.     Các chuyên ngành đào tạo:

 

TT

Chuyên ngành

Chỉ tiêu

Trường liên kết

1

Vật lý chất rắn

40

Học viện KH&CN

 

2

Hóa vô cơ

40

3

Hóa phân tích

40

4

Toán (Giải thích, đại số lý thuyết số, hình học và tôpô)

40

5

Công nghệ thông tin

40

 

 

Trường Đại học Bách khoa

6

Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

40

7

Kỹ thuật viễn thông

40

8

Kỹ thuật công trình thuỷ

40

9

Quản lý Giáo dục

40

Trường ĐHSP- ĐH Đà Nẵng

10

Phương pháp toán sơ cấp

40

11

Giáo dục học

40

 

12

Ngữ văn

40

 

 

Trường Đại học Khoa học Huế

13

Ngôn ngữ học

40

14

Triết học

40

15

Quản lý tài nguyên và môi trường

40

16

Lịch sử Việt Nam

40

Trường Đại học Sư phạm Huế

17

Lý luận và phương pháp dạy học Sinh

40

 

18

Kiến trúc

40

 

 

 

Đại học xây dựng Hà Nội

19

Quản lý xây dựng – Quản lý dự án xây dựng

40

20

Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

40

21

Kỹ thuật xây dựng Công trình giao thông - Xây dựng Cầu, Hầm

40

22

Quản lý xây dựng – Kinh tế Xây dựng

40

23

Giáo dục thể chất

40

Đại học TDTT Đà Nẵng

24

Quản lý kinh tế

40

 

Đại học kinh tế Đà Nẵng

25

Tài chính – Ngân hàng

40

26

Luật ứng dụng

80

Đại học Kinh tế - TPHCM

­

2.           Dự kiến thời gian đăng ký, dự kiến thi, website thông tin chi tiết:

Trường liên kết

Thời gian đăng ký

Thời gian dự kiến thi

Thời gian học

Website

Học viện KHCN

5-7/2018

9/2018

Tháng 11

http://www.gust.edu.vn/

Đại học Đà Nẵng (ĐHSP, ĐHBK, ĐHKT)

5-7/2018

9/2018

Tháng 11

http://ts.udn.vn/

Trường ĐHTDTT Đà Nẵng

5-7/2018

9/2018

Tháng 11

http://www.upes3.edu.vn/

Trường ĐH Khoa học Huế

5-7/2018

9/2018

Tháng 11

http://www.husc.edu.vn/

Trường ĐH SP Huế

5-7/2018

9/2018

Tháng 11

 

Trường ĐH xây dựng Hà Nội

5-7/2018

9/2018

Tháng 11

http://nuce.edu.vn/

Khoa Luật - Trường Đại học Kinh tế TPHCM

5-7/2018

9/2018

Tháng 11

http://law.ueh.edu.vn/

 

Thời gian cụ thể sẽ thông báo đến Học viên đăng ký dự tuyển sau khi có thông báo chính thức của đơn vị liên kết.

3. Địa điểm đặt lớp và thời gian học:

Địa điểm: Trường Đại học Quảng Bình

Thời gian: Cuối tuần, ngoài giờ hành chính

4. Địa điểm đăng ký, phát hành và nhận hồ sơ:

a) Đăng ký và nhận hồ sơ:

Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác quốc tế, Tầng 3, Nhà Hiệu bộ,

Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Bắc Lý,

Đồng Hới, Quảng Bình.

b) Thông tin chi tiết xin liên hệ:

ThS. Nguyễn Trần Phương Nhung, chuyên viên

ĐT: 0232.819.333 (DĐ: 0914.861.212).     

Email: nhungnguyenqbuni@gmail.com       

Hoặc TS. Võ Thị Dung, Trưởng phòng

ĐT: 0918.291.055

Email: vodungqbuni@gmail.com

                                      

Nơi nhận:                                                                                    KT. HIỆU TRƯỞNG

- Các cơ quan, tổ chức trong tỉnh;                                         PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- Các đơn vị trong Trường;

- Ban Giám hiệu;                                                                                    Đã ký

- Lưu: VT, QLKH-HTQT.

 

                                                           

                                                                                              PGS.TS. Trần Đức Vượng   

Những tệp tin đính kèm:

Phòng QLKH-HTQT

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình