Thông báo

THÔNG BÁO TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2018 TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH

4/9/2018 10:25:33 AM

Trường Đại học Quảng Bình phối hợp với Học viên Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng, Trường Đại học Khoa học Huế, Trường Đại học Luật Huế, Đại học Xây dựng Hà Nội tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2018.

        UBND TỈNH QUẢNG BÌNH           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               Số:           /TB-ĐHQB                            Quảng Bình, ngày      tháng      năm 2018

 

THÔNG BÁO

Tuyển sinh Sau đại học

 

   Trường Đại học Quảng Bình phối hợp với Học viên Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng, Trường Đại học Khoa học Huế, Trường Đại học Luật Huế, Đại học Xây dựng Hà Nội tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2018. Thông tin cụ thể như sau:

1.      Các chuyên ngành đào tạo:

 

TT

Chuyên ngành

Chỉ tiêu

Trường liên kết

1

Vật lý chất rắn

50

Học viện KH&CN

 

2

Hóa vô cơ

50

3

Hóa phân tích

50

4

Sinh học thực nghiệm

50

5

Toán (Giải thích, đại số lý thuyết số, hình học và tôpô)

50

6

Quản lý Giáo dục

50

Trường ĐHSP- ĐH Đà Nẵng

7

Phương pháp toán sơ cấp

50

8

Văn học

50

Trường Đại học Khoa học Huế

9

Ngôn ngữ học

50

10

Quản lý tài nguyên và môi trường

50

11

Triết học

50

12

Kiến trúc

50

Đại học xây dựng Hà Nội

13

Quản lý xây dựng – Quản lý dự án xây dựng

50

14

Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

50

15

Giáo dục thể chất

30

Đại học TDTT Đà Nẵng

16

Luật Kinh tế

30-50

Đại học Luật Huế

17

Quản lý kinh tế

40

Đại học kinh tế Đà Nẵng

18

Tài chính – Ngân hàng

40

19

Kế toán

40

­

2.             Dự kiến thời gian đăng ký, dự kiến thi, website thông tin chi tiết:

Trường liên kết

Thời gian đăng ký

Thời gian dự kiến thi

Thời gian học

Website

Học viện KHCN

1-2/2018

14-15/4/2018

Tháng 5

http://www.gust.edu.vn/

Trường ĐHSP Đà Nẵng

1-3/2018

4/2018

Tháng 6

http://ts.udn.vn/

Trường ĐH TDTT Đà Nẵng

1-2/2018

3/2018

Tháng 5

http://www.upes3.edu.vn/

Trường ĐH Khoa học Huế

1-2/2018

14-15/4/2018

Tháng 5

http://www.husc.edu.vn/

Trường ĐH xây dựng Hà Nội

1-2/2018

4/2018

Tháng 5

http://nuce.edu.vn/

Trường Đại học Luật Huế

1-2/2018

4/2018

Tháng 5

http://www.hul.edu.vn/

 

3. Địa điểm đặt lớp và thời gian học:

Địa điểm: Tại trường Đại học Quảng Bình.

Thời gian: Cuối tuần, ngoài giờ hành chính.

4. Địa điểm đăng ký, phát hành và nhận hồ sơ:

Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Quảng Bình, Tầng 3, Nhà Hiệu bộ, Trường Đại học Quảng Bình – 312 Lý Thường Kiệt, Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình.

Liên hệ: TS. Võ Thị Dung, Trưởng phòng.

                ĐT: 0918.291.055

Hoặc ThS. Nguyễn Trần Phương Nhung, chuyên viên.

              ĐT: 0232.819.333 (DĐ: 0914.861.212).                                                              

Nơi nhận:                                                                           HIỆU TRƯỞNG

- Các cơ quan, tổ chức trong tỉnh;                                                 

- Các đơn vị trong trường;

- Ban Giám hiệu;                                                                    

- Website của Trường;                                                              đã ký                    

- Lưu: VT, QLKH-HTQT.

 

                                                                                PGS.TS. Hoàng Dương Hùng       

 

 

 

 

Những tệp tin đính kèm:

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình