Thông báo

Lịch thi + DS thi UDCNTT cơ bản, khóa thi ngày 28.01.2021

1/27/2021 10:40:22 AM

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH  
HĐT CC ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN 
     
             
DANH SÁCH THÍ SINH THI CC ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN - KHÓA THI NGÀY 28/01/2021
Thời gian thi: 16h30 ngày 28/01/2021 
            Phòng 1
TT Số BD Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh  Đơn vị/lớp
1 CBK18_001 Hoàng Thị Ngọc Ái 10/01/1999  Quảng Bình ĐH Ngôn ngữ Anh K59
2 CBK18_002 Nguyễn Thị Thuý An 04/09/1999  Quảng Bình ĐH Ngôn ngữ Anh K59
3 CBK18_003 Tạ Lan Anh 30/12/2001 Quảng Bình CĐGDMN K62
4 CBK18_004 Lê Thị Vân Anh 30/06/2002 Quảng Bình ĐHGDMN K62
5 CBK18_005 Nguyễn Thị Vân Anh 20/01/2001 Quảng Bình CĐGDMN K62
6 CBK18_006 Trần Dương  Anh 21/03/2001 Quảng Bình ĐHQTKD K61
7 CBK18_007 Lê Tuấn Anh 27/08/2001 Quảng Bình ĐH QTDLLH K61
8 CBK18_008 Trịnh Thị Hồng Ánh 06/06/2001 Quảng Bình ĐH Ngôn ngữ Anh K62
9 CBK18_009 Hoàng Thị Ngọc Bích 08/09/2002 Quảng Bình ĐHGDMN K62
10 CBK18_010 Cao Trần Đức Cường 23/06/2002 Quảng Bình ĐHGD Tiểu học K62
11 CBK18_011 LIANGBORLIBOUN Chanthida 30/10/2000 Savannakhet, Lào ĐH QTKD K62
12 CBK18_012 Nguyễn Thị Linh Chi 20/11/2002 Quảng Bình ĐHGD Tiểu học K62
13 CBK18_013 Tưởng Thị Linh Chi 14/04/2020 Quảng Bình ĐHGD Tiểu học K62
14 CBK18_014 Đinh Thị Chiến 11/01/2002 Quảng Bình ĐHGD Tiểu học K62
15 CBK18_015 Nguyễn Thị Minh Chính 23/09/1993 Quảng Bình Học viên 
16 CBK18_016 Mai Công Danh 18/11/1963 Quảng Bình Học viên
17 CBK18_017 KHAMSOMBOUN Daovee 11/11/2001 Khammuane, Lào ĐH QTKD K62
18 CBK18_018 Trương Văn Diễn 29/08/2002 Quảng Bình ĐHGD Tiểu học K62
19 CBK18_019 Hồ Xuân Diệp 25/03/2000 Quảng Bình ĐHMN K60
20 CBK18_020 Hoàng Thị Thảo Dung 15/10/2002 Quảng Bình ĐHGD Tiểu học K62
21 CBK18_021 Hoàng Thị Mỹ Duyên 14/08/1999  Quảng Bình ĐH Ngôn ngữ Anh K59
22 CBK18_022 Đỗ Mai Duyên 18/05/2002 Quảng Bình ĐHGD Tiểu học K62
23 CBK18_023 Nguyễn Mỹ Duyên 18/10/2002 Quảng Bình ĐH Ngôn ngữ Anh K62
24 CBK18_024 Cao Hải Dương 20/11/2002 Quảng Bình ĐHGD Tiểu học K62
25 CBK18_025 Lê Thùy Dương 08/10/2002 Quảng Bình ĐHGDMN K62
26 CBK18_026 Trần Thành Đạt 13/06/2001 Quảng Bình ĐHGD Tiểu học K62
27 CBK18_027 Dương Minh Đức 13/02/1998 Quảng Bình ĐHSP Toán K58
28 CBK18_028 Nguyễn Gia Đức 18/07/1997 Quảng Bình ĐH Ngôn ngữ Anh K62
29 CBK18_029 Hồ Thị Giang 11/07/2002 Quảng Bình ĐHGDMN K62
30 CBK18_030 Phan Thị Châu Giang 28/02/2002 Quảng Bình ĐHGDMN K62
31 CBK18_031 Trần Thị Lệ  Giang 10/11/2002 Quảng Bình ĐHGDMN K62
32 CBK18_032 Đinh Thị Thu 29/09/2002 Quảng Bình ĐHGD Tiểu học K62
33 CBK18_033 Phạm Thị Thúy 13/09/2002 Quảng Bình ĐHGD Tiểu học K62
34 CBK18_034 Trần Thị Thu 11/05/2002 Quảng Bình ĐHGD Tiểu học K62
35 CBK18_035 Dương Thị Thu 16/11/2002 Quảng Bình ĐH Ngôn ngữ Anh K62
36 CBK18_036 Cao Thị Thu 06/01/2001  Quảng Bình Đại học Kế Toán K62
37 CBK18_037 Cao Thanh Hải 27/12/2002 Quảng Bình ĐH Kế toán K62
38 CBK18_038 Hoàng Thị Hồng Hạnh 07/02/1999  Quảng Bình ĐH Kế toán K59
             
             
             
             
       
             
             
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH      
HĐT CC ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN 
 
             
DANH SÁCH THÍ SINH THI CC ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN - KHÓA THI NGÀY 28/01/2021
Thời gian thi: 16h30 ngày 29/01/2021 
            Phòng 2
TT Số BD Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh  Lớp 
1 CBK18_039 Đinh Thị Mỹ Hạnh 27/11/2002 Quảng Bình ĐHGD Tiểu học K62
2 CBK18_040 Trần Thị Mỹ Hạnh 27/12/2002 Quảng Bình ĐH Kế toán K62
3 CBK18_041 Đinh Thị Hằng 15/07/2002 Quảng Bình ĐHGDMN K62
4 CBK18_042 Dương Thị Mỹ Hằng 18/04/2002 Quảng Bình ĐHGD Tiểu học K62
5 CBK18_043 Đinh Thị Diễm Hằng 02/04/2002 Quảng Bình ĐHGD Tiểu học K62
6 CBK18_044 Lê Thị Thúy Hằng 25/06/2002 Quảng Bình ĐHGD Tiểu học K62
7 CBK18_045 Lê Thị Thu Hiền 29/10/2000 Quảng Bình CĐ Tiếng Trung K60
8 CBK18_046 Dương Thúy Hiền 21/08/2002 Quảng Bình ĐHGD Tiểu học K62
9 CBK18_047 Đinh Thị Thu Hiền 10/12/2002 Quảng Bình ĐHGD Tiểu học K62
10 CBK18_048 Đoàn Thị Hiền 10/09/2001 Quảng Bình ĐHGD Tiểu học K62
11 CBK18_049 Cao Thanh Hiển 12/05/1999 Quảng Bình ĐH Kế toán K62
12 CBK18_050 Nguyễn Văn Hiển 16/01/1983 Quảng Bình Học viên 
13 CBK18_051 Đinh Minh Hiếu 10/02/2002 Quảng Bình ĐH Kế toán K62
14 CBK18_052 Trần Trung Hiếu 04/08/2002 Quảng Bình ĐHGD Tiểu học K62
15 CBK18_053 Hồ Thị Hoài 15/06/2000 Quảng Bình ĐHGD Tiểu học K62
16 CBK18_054 Phan Thị Hồng 20/10/2002  Quảng Bình ĐH Kế toán K62
17 CBK18_055 Đinh Thị Lam Hồng 19/07/2002 Quảng Bình ĐHGDMN K62
18 CBK18_056 Phan Linh Huệ 18/04/2001 Quảng Bình CĐGDMN K62
19 CBK18_057 Hoàng Thị Khánh Huyền 28/09/1999  Quảng Bình ĐH Ngôn ngữ Anh K59
20 CBK18_058 Hoàng Trần Khánh Huyền 02/11/2002 Quảng Bình ĐHGD Tiểu học K62
21 CBK18_059 Trương Khánh Huyền 14/01/2002 Quảng Bình ĐHGD Tiểu học K62
22 CBK18_060 Nguyễn Thị Thanh Huyền 02/02/2001 Quảng Bình CĐGDMN K62
23 CBK18_061 Nguyễn Thị Thu Hương 12/12/1999  Quảng Bình ĐH Ngôn ngữ Anh K59
24 CBK18_062 Nguyễn Thị Lan Hương 29/12/2001 Quảng Bình ĐHGD Tiểu học K62
25 CBK18_063 Nguyễn Thị Thanh Hương 25/05/2002 Quảng Bình ĐHGDMN K62
26 CBK18_064 SOUTHICHAK Inthaninthong 29/09/2001 Champasack, Lào ĐH QTKD K62
27 CBK18_065 Lê Thị Thanh Lan 19/07/2002 Quảng Bình ĐHGD Tiểu học K62
28 CBK18_066 Nguyễn Thị Mai Lan 06/06/2002 Quảng Bình ĐHGD Tiểu học K62
29 CBK18_067 Nguyễn Thị Lan 01/03/2002 Quảng Bình ĐHGDMN K62
30 CBK18_068 Phạm Ngọc Lâm 18/09/1999 Quảng Bình ĐH Ngôn ngữ Anh K59
31 CBK18_069 Lê Thị Khánh Lệ 05/03/2002 Quảng Bình ĐHGD Tiểu học K62
32 CBK18_070 Nguyễn Thị Mỹ Lệ 08/10/2002 Quảng Bình ĐHGD Tiểu học K62
33 CBK18_071 Trần Thị Mỹ Lệ 14/05/2002 Quảng Bình ĐHGD Tiểu học K62
34 CBK18_072 Phạm Thị Thuý Liễu 20/01/1999  Quảng Bình ĐH Ngôn ngữ Anh K59
35 CBK18_073 Nguyễn Thị Tài Linh 30/06/2002 Quảng Bình CĐGDMN K62
36 CBK18_074 Đinh Thị Diệu Linh 10/12/2001  Quảng Bình ĐH Kế toán K62
37 CBK18_075 Lê Thị Hoài Linh 01/07/1999  Quảng Bình ĐH Ngôn ngữ Anh K59
38 CBK18_076 Đinh Thị Mỹ Linh 10/07/2002 Quảng Bình ĐHGD Tiểu học K62
             
             
             
             
             
             
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH      
HĐT CC ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN 
 
             
DANH SÁCH THÍ SINH THI CC ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN - KHÓA THI NGÀY 28/01/2021
Thời gian thi: 08h00 ngày 30/01/2021 
            Phòng 3
TT Số BD Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh  Lớp 
1 CBK18_077 Phạm Thị Thùy Linh 01/08/2002 Quảng Bình ĐHGD Tiểu học K62
2 CBK18_078 Trần Diệu Linh 08/02/2002 Quảng Bình ĐHGD Tiểu học K62
3 CBK18_079 Phạm Thị Ngọc Linh 04/08/2002 Quảng Bình ĐHGDMN K62
4 CBK18_080 Hoàng Thị Khánh Ly 16/02/2001 Quảng Bình CĐGDMN K62
5 CBK18_081 Đinh Thị Cẩm Ly 28/10/2002 Quảng Bình ĐHGD Tiểu học K62
6 CBK18_082 Hoàng Hương Ly 10/01/2001 Quảng Bình ĐHGD Tiểu học K62
7 CBK18_083 Hoàng Thị Cẩm Ly 29/10/2002 Quảng Bình ĐHGD Tiểu học K62
8 CBK18_084 Nguyễn Duy Ly 23/03/2002 Quảng Bình ĐHGD Tiểu học K62
9 CBK18_085 Nguyễn Thị Ngọc Ly 16/07/2002 Quảng Bình ĐHGDMN K62
10 CBK18_086 Cao Thị Khánh Ly 24/10/1999 Quảng Bình ĐH Luật K59
11 CBK18_087 Đoàn Ngọc Mai 14/06/2002  Quảng Bình ĐH Kế toán K62
12 CBK18_088 Dương Thị Mai 27/09/2002 Quảng Bình ĐHGDMN K62
13 CBK18_089 Vũ Thị Ngọc Mai 23/02/2002 Lâm Đồng CĐGDMN K62
14 CBK18_090 Trần Thị Ngọc Mai 20/06/2000 Quảng Bình ĐHGDMN K62
15 CBK18_091 KHAMMANIVONG Malakiya 09/02/2001 Khammuane, Lào ĐH QTKD K62
16 CBK18_092 Nguyễn Thị Thảo Mến 22/06/1999 Quảng Bình ĐH Ngôn ngữ Anh K59
17 CBK18_093 Nguyễn Thị Kiều My 03/07/2002  Quảng Bình ĐH Kế toán K62
18 CBK18_094 Võ Nữ Trà My 25/11/2002 Quảng Bình ĐHGDMN K62
19 CBK18_095 Trần Thị Trà My 22/05/2002 Quảng Bình ĐH Ngôn ngữ Anh K62
20 CBK18_096 Trần Phương Nam 12/08/2002 Quảng Bình ĐHGDMN K62
21 CBK18_097 PHENGKHAMLA Nanthavong 20/05/2000 Khammuane, Lào ĐH Kế toán K62
22 CBK18_098 BOULAPHAN Nok 16/09/2000 Khammuane, Lào ĐH QTKD K62
23 CBK18_099 PANCHAI Nouy 13/10/2000 Khammuane, Lào ĐH Kế toán K62
24 CBK18_100 Lê Thị Nga 10/02/2001  Quảng Bình ĐH Kế toán K62
25 CBK18_101 Hoàng Thị Huyền Nga 26/08/2002 Quảng Bình ĐHGDMN K62
26 CBK18_102 Đinh Thị Thúy Nga 01/02/2002
Quảng Bình
ĐHGD Tiểu học K62
27 CBK18_103 Nguyễn Thị Quỳnh Nga 27/05/2002 Quảng Bình ĐHGDMN K62
28 CBK18_104 Phan Thị Hằng Nga 10/04/2002 Quảng Bình ĐHGDMN K62
29 CBK18_105 Nguyễn Thị Nga 09/04/2002 Quảng Bình ĐHGDMN K62
30 CBK18_106 Đoàn Thị Thu Nga 01/01/2002 Quảng Bình CĐGDMN K62
31 CBK18_107 Hoàng Thúy Ngân 11/01/2001  Quảng Bình ĐH QTDL&LH K62
32 CBK18_108 Cao Thị Kim Ngân 07/10/2002 Quảng Bình ĐHGD Tiểu học K62
33 CBK18_109 Trần Thị Thu Ngân 01/10/2002 Quảng Bình ĐHGD Tiểu học K62
34 CBK18_110 Hoàng Bảo Ngọc 04/08/2002 Quảng Bình ĐHGD Tiểu học K62
35 CBK18_111 Nguyễn Thị Mỹ Ngọc 25/01/2000 Quảng Bình ĐHGD Tiểu học K62
36 CBK18_112 Lê Nguyễn Thảo Nguyên 13/04/2002 Quảng Bình ĐHGD Tiểu học K62
37 CBK18_113 Phạm Thị   Nguyệt 20/04/2002 Quảng Bình ĐHGDMN K62
38 CBK18_114 Bùi Thị Nhạn 11/05/2002 Quảng Bình ĐHGDMN K62
             
             
             
             
             
             
             
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH      
HĐT CC ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN 
 
             
DANH SÁCH THÍ SINH THI CC ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN - KHÓA THI NGÀY 28/01/2021
Thời gian thi: 14h00 ngày 30/01/2021 
            Phòng 4
TT Số BD Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh  Lớp 
1 CBK18_115 Nguyễn Thị Hiền Nhi 28/03/2002 Quảng Bình ĐHGD Tiểu học K62
2 CBK18_116 Nguyễn Thị Phương Nhi 22/01/2002 Quảng Bình ĐHGD Tiểu học K62
3 CBK18_117 Trương Thị Hoài Nhi 20/02/2002 Quảng Bình ĐHGD Tiểu học K62
4 CBK18_118 Đoàn Vân Nhi 11/10/2000 Quảng Bình CĐGDMN K62
5 CBK18_119 Nguyễn Thị Thanh Nhị 24/11/2002  Quảng Bình ĐH Kế toán K62
6 CBK18_120 Bùi Thị Nhớ 10/01/2001 Quảng Bình ĐH QTDL&LH 62
7 CBK18_121 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 09/11/1999  Quảng Bình ĐH Ngôn ngữ Anh K59
8 CBK18_122 Phạm Hồng Nhung 12/01/2002 Quảng Bình ĐHGD Tiểu học K62
9 CBK18_123 Nguyễn Thị Hồng Nhung 07/05/2002 Quảng Bình ĐHGDMN K62
10 CBK18_124 Nguyễn Thị Lâm Oanh 24/03/2002 Quảng Bình ĐHGD Tiểu học K62
11 CBK18_125 Phan Thị Kim Oanh 30/08/2001 Quảng Bình ĐHGD Tiểu học K62
12 CBK18_126 Trương Thi Kim Oanh 30/04/2002 Quảng Bình ĐHGDMN K62
13 CBK18_127 THONESAVANH Pouna 26/01/2003 Xiengkhuang, Lào ĐH QTDL&LH K62
14 CBK18_128 Y Phân 21/05/2002 Quảng Bình ĐHGDMN K62
15 CBK18_129 SOULIVONG Phengphan 16/12/2000 Khammuane, Lào ĐH QTKD K62
16 CBK18_130 SOUVANMANY Phitsamai 06/05/2000 Khammuane, Lào ĐH QTKD K62
17 CBK18_131 KHAMSAVANG​ Phonemany 20/10/1999 Khammuane, Lào ĐH QTKD K62
18 CBK18_132 Lê Hoàng Phong 11/06/1999  Quảng Bình ĐH Ngôn ngữ Anh K59
19 CBK18_133 CHANTHAKHAMMANY Phouttavan 13/09/2000 Khammuane, Lào ĐH Kế toán K62
20 CBK18_134 Phan Nguyễn Vy Phương 09/06/1999 Đồng Nai ĐH Ngôn ngữ Anh K59
21 CBK18_135 Trần Nhật Phương 09/11/2002 Quảng Bình ĐH Kế toán K62
22 CBK18_136 Trần Thị Phương 10/08/1993 Quảng Bình Học viên
23 CBK18_137 Đinh Thị Ánh Phượng 15/06/2002 Quảng Bình CĐGDMN K62
24 CBK18_138 Phạm Nhật Quang 31/01/2001 Quảng Bình ĐHQTKD K62
25 CBK18_139 Cao Bá Quát 02/10/2000  Quảng Bình ĐH QTKD K62
26 CBK18_140 Đoàn Cường Quốc 17/07/1984 Quảng Bình Học viên
27 CBK18_141 Nguyễn Quyền Quý 20/11/2002 Quảng Bình ĐHGD Tiểu học K62
28 CBK18_142 Trần Thị Lệ Quyên 18/03/1998 Quảng Bình ĐH Ngôn ngữ Anh K59
29 CBK18_143 Trần Thị Thúy Quỳnh 10/09/2002  Quảng Bình ĐH Kế toán K62
30 CBK18_144 Phạm Thị Như Quỳnh 24/02/2002 Quảng Bình ĐHGD Tiểu học K62
31 CBK18_145 Phạm Như Quỳnh 16/11/2000 Quảng Bình CĐGDMN K62
32 CBK18_146 Phạm Trần Diệu  Quỳnh 21/08/2001 Quảng Bình ĐHGD Tiểu học K61
33 CBK18_147 Trần Thị Ngọc Sương 18/06/1999
Quảng Bình
CĐGDMN K62
34 CBK18_148 Đặng Thị Băng Tâm 28/10/1998 Gia Lai ĐH QTKD K58
35 CBK18_149 Hoàng Minh  Tân 15/02/1991 Quảng Bình Học viên
36 CBK18_150 Hoàng Minh Tiến 05/01/1999  Quảng Bình ĐH Luật K59
37 CBK18_151 Phan Cẩm 23/05/2002 Quảng Bình CĐGDMN K62
38 CBK18_152 Nguyễn Thị 04/05/2002 Quảng Bình ĐHGD Tiểu học K62
             
             
             
             
             
             
             
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH      
HĐT CC ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN 
 
             
DANH SÁCH THÍ SINH THI CC ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN - KHÓA THI NGÀY 28/01/2021
Thời gian thi: 08h00 ngày 31/01/2021 
            Phòng 5
TT Số BD Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh  Lớp 
1 CBK18_153 Lê Văn Tuân 11/09/2002 Quảng Bình ĐHGD Tiểu học K62
2 CBK18_154 Phan Thị Hồng Thanh 20/11/2002  Quảng Bình ĐH Kế toán K62
3 CBK18_155 Đoàn Thị Thanh 17/07/1999 Quảng Bình ĐH Kế Toán K59
4 CBK18_156 Trương Thị Hoài Thanh 05/12/1999 Quảng Bình CĐGDMN K62
5 CBK18_157 Nguyễn Công Thành 16/06/1994 Quảng Bình Học viên 
6 CBK18_158 Nguyễn Phương Thảo 25/06/2001  Quảng Bình ĐH Kế toán K62
7 CBK18_159 Nguyễn Thị Thu Thảo 03/08/2002  Quảng Bình ĐH QTDL&LH K62
8 CBK18_160 Lê Thị Phương  Thảo 09/10/1999  Quảng Trị ĐH Ngôn ngữ Anh K59
9 CBK18_161 Hoàng Thị Thu                                                                                                                                                         Thảo 26/01/2000 Quảng Bình CĐGDMN K62
10 CBK18_162 Nguyễn Thị Thu Thảo 22/04/2002 Quảng Bình ĐHGDMN K62
11 CBK18_163 Hồ Thị Phương Thảo 16/11/2002 Quảng Bình ĐHGD Tiểu học K62
12 CBK18_164 Lê Thị Phương Thảo 08/05/2002 Quảng Bình ĐHGD Tiểu học K62
13 CBK18_165 Nguyễn Thị Phương Thảo 26/01/2001 Quảng Bình ĐHGD Tiểu học K61
14 CBK18_166 Trần Thị Bích Thảo 02/10/2001 Quảng Bình ĐH Ngôn ngữ Anh K62
15 CBK18_167 Hoàng Thị Thảo 20/07/1995 Hà Tĩnh Học viên 
16 CBK18_168 KETMANY Thavixab 24/03/2002 Khammuane, Lào ĐH QTKD K62
17 CBK18_169 Đoàn Đình Thi 10/02/2002 Quảng Bình ĐHGD Tiểu học K62
18 CBK18_170 Cao Thị Ánh Thơ 05/03/2002 Quảng Bình CĐGDMN K62
19 CBK18_171 Nguyễn Thị Thu 03/11/2002  Quảng Bình ĐH QTKD K62
20 CBK18_172 Trần Công Mỹ Thuận 17/07/2000 Quảng Bình ĐH Kế toán K62
21 CBK18_173 Hồ Văn Thuôn 07/10/2002 Quảng Bình ĐHGD Tiểu học K62
22 CBK18_174 Đinh Thị Thu Thùy 24/04/2002 Quảng Bình ĐHGD Tiểu học K62
23 CBK18_175 Nguyễn Thị Thủy 18/02/2001 Quảng Bình CĐGDMN K62
24 CBK18_176 Trần Thị Thủy 09/03/2002 Quảng Bình ĐHGD Tiểu học K62
25 CBK18_177 Đinh Thị Thu Thủy 16/08/2001 Quảng Bình CĐGDMN K62
26 CBK18_178 Trần Thị Thanh Thúy 25/03/2002 Quảng Bình CĐGDMN K62
27 CBK18_179 Hoàng Thị Diệu Thúy 04/03/2002 Quảng Bình ĐHGD Tiểu học K62
28 CBK18_180 Nguyễn Anh Thư 27/09/1999 Quảng Bình ĐH Ngôn ngữ Anh K59
29 CBK18_181 Võ Anh Thư   06/09/2002 Quảng Bình ĐHGDMN K62
30 CBK18_182 Lê Thị Nhật Thương 15/10/2002 Quảng Bình ĐHGDMN K62
31 CBK18_183 Nguyễn Thị Hoài Thương 31/12/2002 Quảng Bình ĐHGDMN K62
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH      
HĐT CC ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN 
 
             
DANH SÁCH THÍ SINH THI CC ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN - KHÓA THI NGÀY 28/01/2021
Thời gian thi: 14h00 ngày 31/01/2021 
            Phòng 6
TT Số BD Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh  Lớp 
1 CBK18_184 Mai Nguyễn Kiều Trang 08/10/2001  Quảng Bình ĐH Kế toán K62
2 CBK18_185 Nguyễn Thị Kiều Trang 02/05/2001  Quảng Bình ĐH Kế toán K62
3 CBK18_186 Lê Thị Thu Trang 08/04/2002 Quảng Bình ĐH Kế toán K62
4 CBK18_187 Nguyễn Thị Thùy Trang 07/11/2002 Quảng Bình ĐHGDMN K62
5 CBK18_188 Đinh Cao Quỳnh Trang 18/10/2002 Quảng Bình ĐHGD Tiểu học K62
6 CBK18_189 Mai Thùy Trang 23/10/2002 Quảng Bình ĐHGD Tiểu học K62
7 CBK18_190 Trần Thị Huyền  Trang 11/04/2002 Quảng Bình ĐHGDMN K62
8 CBK18_191 Phạm Thị Hà Trang 29/02/2000 Quảng Bình ĐHMN K60
9 CBK18_192 Phan Thị Trang 28/02/2002 Quảng Bình ĐH Ngôn ngữ Anh K62
10 CBK18_193  Đinh Thị Thùy Trang 22/02/2002 Quảng Bình ĐH Ngôn ngữ Anh K62
11 CBK18_194 Nguyễn Thu Trang 07/02/2002 Quảng Bình ĐHGD Tiểu học K62
12 CBK18_195 Lê Thị   Trâm 11/10/2002 Quảng Bình CĐGDMN K62
13 CBK18_196 Dương Thị Trâm 11/11/2002 Quảng Bình ĐHGD Tiểu học K62
14 CBK18_197 Trần Minh Trí 19/06/2001 Quảng Bình ĐHGD Tiểu học K62
15 CBK18_198 Trần Lan Trinh 08/02/2002 Quảng Bình ĐHGDMN K62
16 CBK18_199 Phạm Thị Thanh Trúc 22/01/2002 Quảng Bình ĐHGD Tiểu học K62
17 CBK18_200 Nguyễn Hữu Trung 04/08/2002 Quảng Bình ĐH QLTNMT K62
18 CBK18_201 Đinh Nữ Tố Uyên 28/02/2002 Quảng Bình CĐGDMN K62
19 CBK18_202 Đậu Thị Tố Uyên 09/10/2002 Quảng Bình ĐHGD Tiểu học K62
20 CBK18_203 Phan Thị Uyên 08/01/2001 Quảng Bình ĐHGD Tiểu học K62
21 CBK18_204 Trần Ngọc Thúy Vân 21/11/2001 Quảng Bình ĐHGD Tiểu học K61
22 CBK18_205 Nguyễn Thị Tường Vi 02/09/2001 Quảng Bình ĐH Kế toán K62
23 CBK18_206 Nguyễn Thị Tường Vi 16/04/2002 Quảng Bình ĐHGD Tiểu học K62
24 CBK18_207 Hoàng Thị Lê Vy 10/09/2001 Quảng Bình ĐHGDMN K62
25 CBK18_208 Dương Hà Vy 20/07/2002 Quảng Bình ĐHGD Tiểu học K62
26 CBK18_209 PHOXAYYAVONG Xaysana 21/07/2001 Xaysomboun, Lào ĐH QTDL&LH K62
27 CBK18_210 Hoàng Thị Ánh Xoan 05/10/2002 Quảng Bình ĐHGD Tiểu học K62
28 CBK18_211 Lê Thị Hồng Xuân 20/07/2002 Quảng Bình ĐHGD Tiểu học K62
29 CBK18_212 Lê Thị Như Ý 29/12/2002 Quảng Bình ĐHGDMN K62
30 CBK18_213 Trần Thị Hải Yến 25/12/1997  Quảng Bình ĐH Kế toán K62

 

TT Tin học - Ngoại ngữ

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình