Thông báo

Kết quả thi HSK ngày 2/7/2019

7/18/2019 10:20:57 AM

UBND TỈNH QUẢNG BÌNH        
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH
       
DANH SÁCH THÍ SINH ĐẠT TIẾNG ANH TOEIC NỘI BỘ 
Khóa thi ngày 02 tháng 7 năm 2019
(Kèm theo QĐ số            /QĐ-ĐHQB ngày       tháng 7 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường ĐHQB)
               
TT Số BD Họ và tên Ngày sinh Lớp Điểm Kết quả
1 HSK-01 Hoàng Thị  Bông 21/12/1997 ĐHSP Văn K57 7 Đạt
2 HSK-02 Đinh Cao Lan Chi 06/08/1997 ĐHSP Văn K57 6 Đạt
3 HSK-03 Đoàn Thị Linh  Giang 06/02/1997 ĐHSP Văn K57 7 Đạt
4 HSK-04 Hoàng Thị Thu  17/03/1997 ĐHSP Văn K57 8 Đạt
5 HSK-05 Nguyễn Thị Thu  06/09/1997 ĐHSP Văn K57 7 Đạt
6 HSK-06 Trần Thị Phương  28/07/1997 ĐHSP Văn K57 6 Đạt
7 HSK-07 Nguyễn Thị Thúy Hằng 15/11/1997 ĐHSP Văn K57 6 Đạt
8 HSK-08 Trần Thị Diệu  Hằng 21/11/1997 ĐHSP Văn K57 7 Đạt
9 HSK-09 Trần Thị  Hiền 10/12/1997 ĐHSP Văn K57 7 Đạt
10 HSK-10 Hồ Thị Thanh  Huyền 03/12/1997 ĐHSP Văn K57 6 Đạt
11 HSK-11 Hà Thị Thùy  Linh 28/06/1997 ĐHSP Văn K57 6 Đạt
12 HSK-12 Dương Thị Diệu  Linh 19/05/1997 ĐHSP Văn K57 6 Đạt
13 HSK-13 Phan Thị Hương 25/12/1997 ĐHSP Văn K57 7 Đạt
14 HSK-14 Cao Thị  Nga 06/01/1997 ĐHSP Văn K57 7 Đạt
15 HSK-15 Đặng Thị  Phương 06/12/1997 ĐHSP Văn K57 7 Đạt
16 HSK-16 Lê Thị Thanh  25/12/1997 ĐHSP Văn K57 7 Đạt
17 HSK-17 Hoàng Thị Thanh  Tuyền 12/09/1996 ĐHSP Văn K57 6 Đạt
18 HSK-18 Bùi Thị  Thắm 02/03/1997 ĐHSP Văn K57 6 Đạt
  Danh sách gồm có 18 thí sinh./.       
NGƯỜI LẬP    HIỆU TRƯỞNG 
               
               
               
               
Nguyễn Thị Na      PGS.TS. Hoàng Dương Hùng

 

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình