Thông báo

Danh sách SV Hỏng HĐ thi TOEIC 2/7/2019

7/19/2019 8:12:32 AM

UBND TỈNH QUẢNG BÌNH        
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH
       
DANH SÁCH THÍ SINH KHÔNG ĐẠT TIẾNG ANH TOEIC NỘI BỘ 
Khóa thi ngày 02 tháng 7 năm 2019
(Kèm theo QĐ số         /QĐ-ĐHQB ngày         tháng 7 năm 2019 của Hiệu trưởng trường ĐHQB)
TT Số BD Họ và tên Ngày sinh Lớp Điểm Kết quả
1 TO9-120 Lê Thị Huyền  Nhung 31/08/1996 CĐ Kế toán K58 310 Hỏng
2 TO9-127 Hồ Thị Phương 10/07/1996 CĐ Địa CD K56 325 Hỏng
3 TO9-051 Nguyễn Thị Thu Hiền 05/09/1998 CĐGDTH A K58 240 Hỏng
4 TO9-060 Trần Thị Khánh Hòa 29/9/1998 CĐGDTH A K58 345 Hỏng
5 TO9-128 Hà Thị Lan Phương 20/7/1998 CĐGDTH A K58 260 Hỏng
6 TO9-140 Trần Thủy  Tiên 03/08/1997 CĐGDTH B K57 325 Hỏng
7 TO9-087 Võ Thị  Lệ 08/04/1998 CĐMN K58 305 Hỏng
8 TO9-106 Cao Thị  Nga 09/06/1996 CĐMN K58 345 Hỏng
9 TO9-116 Đinh Thị Tuyết Nhi 28/05/1997 CĐMN K58 250 Hỏng
10 TO9-122 Võ Thị  Nhường 10/06/1998 CĐMN K58 305 Hỏng
11 TO9-124 Hoàng Thị Hà Phương 15/10/1998 CĐMN K58 335 Hỏng
12 TO9-131 Mai Thị Lệ  Quyên 04/06/1998 CĐMN K58 295 Hỏng
13 TO9-156 Trần Thị  Thắm 28/02/1998 CĐMN K58 305 Hỏng
14 TO9-072 Hà Thị  Hương 01/05/1996 CĐMN NH K58 210 Hỏng
15 TO9-090 Lê Thị Diệu  Linh 06/08/1998 CĐMN NH K58 240 Hỏng
16 TO9-118 Đinh Thị Hoài  Nhung 04/01/1998 CĐMN NH K58 295 Hỏng
17 TO9-148 Dương Thị Thanh  Tuyền 06/01/1998 CĐMN NH K58 310 Hỏng
18 TO9-180 Phạm Thị Kiều Trang 01/10/1998 CĐMN NH K58 255 Hỏng
19 TO9-042 Dương Thị Thu  Hằng 18/11/1997 CĐTH A K58 225 Hỏng
20 TO9-011 Trần Thị Mỹ  Duyên 22/10/1997 ĐH Địa DL K57 320 Hỏng
21 TO9-020 Hoàng Trung  Giang 30/09/1997 ĐH Địa DL K57 310 Hỏng
22 TO9-104 Cao Tiên  Nữ 19/10/1997 ĐH Địa DL K57 240 Hỏng
23 TO9-145 Cao Anh  Tuấn 20/06/1997 ĐH Địa DL K57 260 Hỏng
24 TO9-027 Hoàng Lam Giang 30/4/1997 ĐH Luật A K57 340 Hỏng
25 TO9-121 Đinh Thị Hồng Nhung 16/9/1997 ĐH Luật B K57 295 Hỏng
26 TO9-162 Trần Thị Thùy 10/10/1997 ĐH Luật B K57 215 Hỏng
27 TO9-179 Hoàng Anh Trang 26/4/1996 ĐH Luật B K57 340 Hỏng
28 TO9-043 Đinh Thị Thúy  Hằng 20/06/1991 ĐHGD CT K57 210 Hỏng
29 TO9-066 Đinh Thị Thanh  Huyền 02/08/1997 ĐHGD CT K57 190 Hỏng
30 TO9-067 Đinh Thị Thanh  Huyền 23/05/1997 ĐHGD CT K57 215 Hỏng
31 TO9-117 Đinh Thị Hồng  Nhiên 11/03/1997 ĐHGD CT K57 345 Hỏng
32 TO9-170 Nguyễn Thị Diệu  Thúy 17/03/1997 ĐHGD CT K57 320 Hỏng
33 TO9-009 Trần Trọng Chính 17/2/1996 ĐHGDTH A K57 340 Hỏng
34 TO9-050 Nguyễn Thị Hiền 20/6/1996 ĐHGDTH A K57 290 Hỏng
35 TO9-012 Nguyễn Kỳ Duyên 02/03/1997 ĐHGDTH B K57 270 Hỏng
36 TO9-173 Nguyễn Thị  Thương 28/3/1997 ĐHGDTH B K57 335 Hỏng
37 TO9-046 Nguyễn Thị Thúy Hằng 11/02/1997 ĐHGMN B K57 375 Hỏng
38 TO9-132 Nguyễn Thị Thủy  Quyên 01/08/1997 ĐHPTNT K57 280 Hỏng
39 TO9-141 Lưu Đức  Tình 14/02/1997 ĐHPTNT K57 295 Hỏng
40 TO9-026 Đoàn Vân  Giang 03/10/1997 ĐHQTKD K57 380 Hỏng
41 TO9-070 Phan Thị Thanh  Huyền 02/06/1997 ĐHQTKD K57 190 Hỏng
42 TO9-086 Trần Thị  Lân 12/02/1997 ĐHQTKD K57 250 Hỏng
43 TO9-095 Nguyễn Phương  Ly 02/01/1996 ĐHQTKD K57 225 Hỏng
44 TO9-153 Nguyễn Hữu  Thành 15/03/1996 ĐHQTKD K57 360 Hỏng
45 TO9-024 Trương Thị Linh  Giang 20/02/1997 ĐHSP Hóa K57 370 Hỏng
46 TO9-025 Lê Thị Hương  Giang 04/11/1997 ĐHSP Hóa K57 370 Hỏng
47 TO9-077 Nguyễn Thị  Hương 09/04/1997 ĐHSP Hóa K57 245 Hỏng
48 TO9-078 Trần Thị Hoài Hương 22/09/1997 ĐHSP Hóa K57 220 Hỏng
49 TO9-081 Phan Thị  Hường 01/08/1997 ĐHSP Hóa K57 340 Hỏng
50 TO9-084 Nguyễn Thị  Lan 01/10/1997 ĐHSP Hóa K57 220 Hỏng
51 TO9-093 Lê Thị Hải  Linh 28/07/1997 ĐHSP Hóa K57 365 Hỏng
52 TO9-101 Nguyễn Công  Minh  18/06/1996 ĐHSP Hóa K57 345 Hỏng
53 TO9-108 Trần Thị Thanh  Nga 24/11/1997 ĐHSP Hóa K57 360 Hỏng
54 TO9-126 Đặng Thị Thanh  Phương 01/01/1997 ĐHSP Hóa K57 305 Hỏng
55 TO9-137 Chu Thị  Sương 22/11/1997 ĐHSP Hóa K57 330 Hỏng
56 TO9-157 Nguyễn Thị  Thêm 06/02/1997 ĐHSP Hóa K57 350 Hỏng
57 TO9-172 Phạm Thị Minh  Thư 06/04/1997 ĐHSP Hóa K57 305 Hỏng
58 TO9-018 Lưu Thị Trà Giang 14/06/1997 ĐHSP Lý K57 245 Hỏng
59 TO9-019 Lương Thị Hương  Giang 07/06/1997 ĐHSP Lý K57 270 Hỏng
60 TO9-029 Dương Thị Phương  15/03/1997 ĐHSP Lý K57 385 Hỏng
61 TO9-041 Nguyễn Thị Thúy  Hằng 10/01/1997 ĐHSP Lý K57 390 Hỏng
62 TO9-071 Phan Thị Thùy  Hương 01/03/1997 ĐHSP Lý K57 275 Hỏng
63 TO9-079 Nguyễn Thị  Hường 03/09/1997 ĐHSP Lý K57 200 Hỏng
64 TO9-089 Hồ Thị  Liểu 10/03/1997 ĐHSP Lý K57 345 Hỏng
65 TO9-099 Võ Đức  Mạnh 10/06/1997 ĐHSP Lý K57 340 Hỏng
66 TO9-105 Đỗ Thị  Nga 20/11/1997 ĐHSP Lý K57 365 Hỏng
67 TO9-129 Nguyễn Thị Lệ  Phượng 29/03/1996 ĐHSP Lý K57 275 Hỏng
68 TO9-133 Phạm Thị Như  Quỳnh 05/10/1997 ĐHSP Lý K57 320 Hỏng
69 TO9-136 Lê Thị  Sen 01/08/1997 ĐHSP Lý K57 320 Hỏng
70 TO9-144 Nguyễn Ngọc 22/06/1997 ĐHSP Lý K57 330 Hỏng
71 TO9-163 Phạm Ngọc Thanh  Thủy 19/05/1997 ĐHSP Lý K57 335 Hỏng
72 TO9-182 Nguyễn Tiến  Trung 06/08/1996 ĐHSP Lý K57 335 Hỏng
73 TO9-047 Nguyễn Thị Hằng 09/05/1997 ĐHSP Sinh K57 380 Hỏng
74 TO9-083 Nguyễn Thị Hương Lài 03/06/1997 ĐHSP Sinh K57 360 Hỏng
75 TO9-032 Hoàng Thị Ngọc  17/09/1997 ĐHSP Sử K57 325 Hỏng
76 TO9-045 Nguyễn Thị Thu  Hằng 20/09/1997 ĐHSP Sử K57 345 Hỏng
77 TO9-068 Lê Thị Thanh  Huyền 10/04/1997 ĐHSP Sử K57 130 Hỏng
78 TO9-069 Trần Thị Thu  Huyền 15/12/1997 ĐHSP Sử K57 180 Hỏng
79 TO9-075 Đoàn Thị  Hương 06/06/1996 ĐHSP Sử K57 270 Hỏng
80 TO9-076 Đoàn Thị Lan  Hương 10/04/1997 ĐHSP Sử K57 160 Hỏng
81 TO9-085 Phạm Thị Thúy  Lan 11/03/1997 ĐHSP Sử K57 305 Hỏng
82 TO9-181 Nguyễn Thị Thảo  Trinh 01/07/1996 ĐHSP Sử K57 275 Hỏng
83 TO9-022 Đàm Linh  Giang 25/06/1997 ĐHSP Văn K57 360 Hỏng
84 TO9-073 Nguyễn Thị Thu  Hương 15/01/1997 ĐHSP Văn K57 220 Hỏng
85 TO9-074 Lê Lan  Hương 19/07/1997 ĐHSP Văn K57 200 Hỏng
86 TO9-080 Võ Thị  Hường 15/01/1997 ĐHSP Văn K57 215 Hỏng
87 TO9-092 Lê Thị  Linh 26/02/1997 ĐHSP Văn K57 370 Hỏng
88 TO9-115 Hoàng Thị  Nguyệt 10/06/1996 ĐHSP Văn K57 360 Hỏng
89 TO9-149 Hoàng Thị  Ty 10/01/1997 ĐHSP Văn K57 295 Hỏng
90 TO9-171 Trần Thị Lệ  Thúy 19/06/1997 ĐHSP Văn K57 300 Hỏng
Danh sách gồm có 90 thí sinh./.          
NGƯỜI LẬP    HIỆU TRƯỞNG 
               
               
               
Nguyễn Thị Na      PGS.TS. Hoàng Dương Hùng

 

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình