Loại hình đào tạo

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHỨNG CHỈ TIN HỌC A

3/30/2012 3:31:15 PM

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHỨNG CHỈ TIN HỌC A

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHỨNG CHỈ TIN HỌC A

  UBND TỈNH QUẢNG BÌNH           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐH QUẢNG BÌNH                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHỨNG CHỈ A

     NGÀNH ĐÀO TẠO: TIN HỌC

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT HỌC PHẦN

 

1. Tên học phần: Tin học A  

2. Khối lượng học tập: 90 tiết

3. Trình độ: Tin học A.

4. Phân bổ thời gian                                                        

- Lý thuyết:  45 tiết

- Thực hành: 45 tiết

5. Điều kiện tiên quyết:  không

6. Mục tiêu của khóa học

   * Kiến thức:             Khóa học trang bị các kiến thức cơ bản về tin học và máy tính điện tử, trang bị các kiến thức cơ bản về ứng dụng Tin học trong văn phòng.

   * Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng quản lý máy tính, khai thác các ứng dụng trong văn phòng.

7. Mô tả tóm tắt nội dung

Nội dung gồm các phần sau

- Đại cương về Tin học - Hệ điều hành Windows

- Soạn thảo văn bản MS Word

- Bảng tính điện tử MS Excel

8. Nhiệm vụ của học viên

* Kiến thức:

- Tham dự đầy đủ các buổi lên lớp theo quy chế, sinh viên tiếp thu bài giảng tại giảng đường, giảng viên hướng dẫn làm bài tập mẫu ở lớp.

- Tham dự đầy đủ các buổi thực hành tại phòng máy tính - Thực hành trên máy tính có hệ điều hành Windows và các chương trình MS Word, MS Excel

- Học viên phải làm các bài tập thực hành.

* Các điều kiện khác: thực hiện theo sự hướng dẫn của giảng viên.

9. Tài liệu học tập

[1]. Bài giảng của giảng viên

[2]. Tin học cơ bản - Hồ Sĩ Đàm

[3]. MS Office - Nhà Xuất bản Giáo dục, NXB Thống kê.

[4]. Các giáo trình Tin học văn phòng.

10. Tiêu chuẩn đánh giá học viên

- Lên lớp: tham gia đầy đủ theo quy chế.

- Thảo luận: không

- Bản thu hoạch: không

- Thuyết trình: không

- Báo cáo: không

- Thi giữa kỳ: có 2 bài kiểm

- Thi kết thúc:  01 bài trắc nghiệm, 01 bài thực hành.

- Khác: không

11. Thang điểm: 10

12. Nội dung chi tiết

Phần 1: Đại cương về Tin học (20 tiết)

Chương 1. Các khái niệm cơ bản về Tin học

1. Thông tin và xử lý Thông tin

2. Máy tính điện tử

2.1. Lịch sử phát triển của máy tính điện tử

2.2. Phân loại máy tính điện tử

2.3. Các khối chức năng và các bộ phận chính của máy tính điện tử

3. Biểu diễn thông tin trong máy tính điện tử

Chương 2. Hệ điều hành

1. Các khái niệm

2. Hệ điều hành Windows

2.1. Giới thiệu  

2.2. Khởi động và thoát Windows XP

2.3. Màn hình giao tiếp của hệ điều hành Window XP

2.4. Cách sử dụng chuột

2.5. Thao tác với các cửa sổ Folder

2.6. Các thao tác cơ bản trên giao diện màn hình Desktop

2.7. Một số lệnh cơ bản về tập tin và thư mục.

3. Một số trình ứng dụng trên Windows

4. Chương trình tiện ích Windows Explorer

Phần 2:  Soạn thảo văn bản. (35 tiết)

Chương 1. Các thao tác cơ bản về soạn thảo văn bản

1. Giới thiệu Microsoft Word

2. Khởi động và thoát khỏi Microsoft Word

3. Các thành phần của cửa sổ Microsoft Word

4. Các thao tác cơ bản về tập tin văn bản

5. Nhập và xử lý khối văn bản

6. Các chế độ hiện thị tài liệu, màn hình.

Chương 2.  Định dạng văn bản

1. Định dạng ký tự

2. Định dạng đoạn văn bản

3. Định dạng Tabs.

4. Thiết lập định dạng ký tự và số đầu đoạn văn bản

5. Định dạng trang giấy

6. Tạo cột văn bản

7. Tạo ký tự thụt cấp (Drop cap)

8. Đặt tiêu đề  và đánh số trang

9. Tạo công thức toán học

Chương 3.  Chèn các đối tượng và đồ hoạ

1. Chèn ngày tháng, thời gian hiện thời

2. Chèn ký tự đặc biệt

3. Chèn hình ảnh

4. Sử dụng công cụ đồ hoạ

5. Định dạng đối tượng đồ hoạ

6. Tạo chữ nghệ thuật (WordArt)

Chương 4. Bảng biểu

1. Các cách tạo bảng đơn giản

2. Nhập và hiệu chỉnh bảng biểu

3. Tạo đường viền, phủ bóng

4. Sắp xếp dữ liệu bảng biểu

5. Một số thao tác tính toán trên bảng biểu

Chương 5. Các chức năng tiện ích và in ấn                                                   

1.  Tìm kiếm và thay thế  chuỗi ký tự

2. Tính năng Autotext và Auto Correct

3. In ấn và các tiện ích khác

 

Phần 3:  Bảng tính điện tử.  (35 tiết)

Chương 1. Giới thiệu Microsoft Excel

1. Giới thiệu

2. Khởi động và thoát khỏi Microsoft Excell

3. Màn hình giao tiếp

4. Các lệnh về tập tin

Chương 2.  Các thao tác xử lý dữ liệu bảng tính Excel

1. Các kiểu dữ liệu và toán tử trong  Excel

2. Địa chỉ ô

3. Di chuyển và chọn dữ liệu

4. Thao tác nhập, sửa, xoá và phục hồi dữ liệu

5. Sao chép, di chuyển dữ liệu

6. Hiệu chỉnh cột, hàng, ô

7. Định dạng dữ liệu

8. Bảo vệ  dữ liệu

9. Một số thao tác với các bảng tính

Chương 3. Hàm số                                                                                         

1. Dạng tổng quát của hàm

2. Cách nhập hàm

3. Một số hàm thông dụng

3.1. Các hàm số học

3.2. Hàm thống kê

3.3. Hàm Logic­, hàm chuỗi và hàm thời gian

3.4. Hàm Tìm kiếm

Chương 4.   Đối tượng và đồ hoạ

1. Chèn các đối tượng

2. Công cụ đồ hoạ

3. Biểu đồ, đồ thị

Chương 5  Các chức năng tiện ích

1. Cơ sở dữ liệu

2. Sắp xếp dữ liệu

3. Tổng hợp số liệu theo nhóm

4. In ấn và các tiện ích khác

 

                                                                  


TTTHNN

Các Tin đã đăng

  Khóa học Photoshop 3/2/2012 5:21:09 PM
  Khóa học CorelDraw 3/2/2012 5:10:41 PM
  Khóa học AutoCAD 3/2/2012 4:52:19 PM
©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình