KH Tài chính

Công khai tài chính năm học 2016-2017 (Biểu mẫu 24)

7/21/2019 7:26:39 AM

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH

Căn cứ Quyết định số 237/2006/QĐ-TTg ngày 24 tháng 10 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Quảng Bình;

Căn cứ Nghị định số 86/2016/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021; Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 năm 2016 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 43/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 cảu Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tính chỉ;

Căn cứ Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐND ngày 24 tháng 10 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình quy định mức thu các lại phí, lệ phí, học phí trên địa bàn tỉnh Quảng Bình;

Theo đề nghị của Phòng Kế hoạch tài chính.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức thu học phí đối với sinh viên, học viên các hệ đào tạo kỳ II năm học 2016-2017 của Trường Đại học Quảng Bình, cụ thể:

- Đào tạo theo phương thức tín chỉ:

+ Nhóm ngành Khoa học và xã hội, kinh tế, luật; nông, lâm, thủy sản: 178.000đồng/tín chỉ;

+ Nhóm ngành Khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ; thể dục thể thao, nghệ thuật, khách sạn, du lịch: 210.000đồng/tín chỉ.

- Đào tạo sinh viên bổ sung kiến thức huyện nghèo 30a(thu 10 tháng/năm):

+ Sinh viên ban Xã hội:     600.000đồng/tháng/SV;

+ Sinh viên ban Tự nhiên: 710.000đồng/tháng/SV.

- Đào tạo theo phương thức niên chế, hình thức liên thông chính quy và vừa làm vừa học:

+ Liên thông chính quy, văn bằng 2: Mức thu học phí bằng 1,3 mức thu học phí chính quy;

+ Liên thông vừa làm, vừa học:

          Liên thông từ Trung cấp, CĐ lên Đại học: 204.000đồng/đvht;

          Liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng:163.000đồng/đvht.

Điều 2: Hệ số áp dụng: Trung cấp: 0,7; Cao đẳng: 0,8; Đại học:1

Mức thu được áp dụng cho kỳ II năm học 2016-2017, các trường hợp nợ học phí của các năm học trước sẽ được tính dựa trên mức học phí tại Quyết định này.

Điều 3: Trưởng các đơn vị: Kế hoạch-Tài chính, Đào tạo, Công tác sinh viên; Trưởng các khoa, bộ môn và các cá nhân có liên qua chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 

Những tệp tin đính kèm:

Các Tin đã đăng

  Dự toán ngân sách năm 2017 11/8/2017 2:42:29 PM
  Công khai về Tài Chính 2/19/2013 9:37:10 AM
©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình