Giới thiệu

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN VÀ KHỞI NGHIỆP

7/31/2018 2:23:36 PM

Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên và Quan hệ Doanh nghiệp được đổi tên thành Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Khởi nghiệp (Tên Tiếng Anh: Center for Student Support and Start-up, viết tắt CSSS) theo quyết định số 07/QĐ-ĐHQB ngày 03 tháng 01 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình.

TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN

VÀ KHỞI NGHIỆP

  GIỚI THIỆU CHUNG

Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên và Quan hệ Doanh nghiệp (Student Service and Enterprise Relationship Center) được thành lập theo Quyết định số 392/QĐ-ĐHQB ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình.

Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên và Quan hệ Doanh nghiệp được đổi tên thành Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Khởi nghiệp (Tên Tiếng Anh: Center for Student Support and Start-up, viết tắt CSSS) theo quyết định số 07/QĐ-ĐHQB ngày 03 tháng 01 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình.

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

Chức năng:

1. Trung tâm có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng về tổ chức và quản lý hoạt động hỗ trợ sinh viên.

2. Làm đầu mối, chủ trì tổ chức triển khai các hoạt động hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp.

3. Xây dựng mối quan hệ hợp tác và quan hệ hai chiều với các doanh nghiệp nhằm tìm kiếm các nguồn học bổng, tìm các địa điểm thực hành, thực tập và tạo cơ hội tìm việc làm cho sinh viên; hỗ trợ tìm kiếm nguồn kinh phí, kết nối, thu hút đầu tư từ các cá nhân, tổ chức đối với các dự án được hình thành từ các ý tưởng khởi nghiệp của sinh viên.

Nhiệm vụ:

1. Xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển Trung tâm phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển của Nhà trường.

2. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, tham quan, giao lưu, du lịch và các hình thức vui chơi giải trí khác gắn với chuyên môn học thuật của sinh viên nhằm góp phần rèn luyện phẩm chất, đạo đức, xây dựng tình cảm gắn bó sinh viên với Nhà trường.

3. Hỗ trợ sinh viên về tất cả các mặt như: dịch vụ phục vụ sinh viên, hỗ trợ thực hiện các chính sách và tìm kiếm các nguồn hỗ trợ sinh viên nghèo vượt khó, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, sinh viên diện chính sách, giúp sinh viên tiếp cận các nguồn học bổng, các nguồn tài trợ; hướng nghiệp, tạo các cơ hội tìm kiếm việc làm.

4. Tổ chức các hoạt động giới thiệu nhà ở, việc làm, các hoạt động tình nguyện và hoạt động hỗ trợ. Tổ chức và cung cấp các dịch vụ theo hướng xã hội hóa nhằm đáp ứng nhu cầu về đời sống, sinh hoạt, học tập, nghiên cứu khoa học của sinh viên.

5. Tổ chức hoặc Phối hợp tổ chức các khoá đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn, cập nhật kiến thức cho các đối tượng có nhu cầu; tổ chức hoặc phối hợp tổ chức giao lưu, tọa đàm trao đổi kinh nghiệm quốc tế cho sinh viên và cán bộ tư vấn hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp của Nhà trường.

6. Xây dựng Quỹ hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp của Nhà trường từ nguồn kinh phí xã hội hóa; hỗ trợ tìm kiếm nguồn kinh phí, kết nối, thu hút đầu tư từ các cá nhân, tổ chức đối với các dự án được hình thành từ các ý tưởng khởi nghiệp của sinh viên.

7. Thiết lập và duy trì quan hệ hợp tác giữa Nhà trường với các doanh nghiệp trong các lĩnh vực như: tìm kiếm các nguồn học bổng, tài trợ cho sinh viên; khai thác các địa chỉ thực tập, trải nghiệm cho sinh viên tại các doanh nghiệp tạo điều kiện cho sinh viên được tiếp xúc với các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; khuyến khích các doanh nghiệp chủ động đặt vấn đề về đổi mới, sáng tạo đối với sinh viên để sinh viên có định hướng xây dựng dự án, ý tưởng khởi nghiệp.

8. Phối hợp với các đơn vị thuộc Trường thực hiện các nhiệm vụ phát sinh trong quá trình hoạt động của Trường.

9. Thực hiện chế độ báo cáo về hoạt động của Trung tâm thường xuyên và đột xuất theo yêu cầu của Nhà trường; Thực hiện đầy đủ chế độ văn thư, lưu trữ hồ sơ, văn bản, tài liệu giao dịch theo quy định của Nhà nước, của Trường và các chứng từ liên quan đến hoạt động của Trung tâm.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

Các Tin đã đăng

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình