Công khai thông tin

Công khai thông tin về Học liệu (sách, tạp chí, e-book, cơ sở dữ liệu điện tử) của Trung tâm Học liệu

5/15/2018 9:41:21 AM

Công khai thông tin về Học liệu (sách, tạp chí, e-book, cơ sở dữ liệu điện tử) của Trung tâm Học liệu

Những tệp tin đính kèm:

TTHL

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình