Cơ cấu tổ chức

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

7/31/2018 10:47:12 AM

Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các viên chức trong Trung tâm Nghiên cứu và Thực nghiệm Nông Lâm Ngư

NGƯỜI ĐƯỢC PHÂN CÔNG

CÔNG VIỆC ĐƯỢC PHÂN CÔNG

NGƯỜI PHỐI HỢP

TS. Trần Lý Tưởng

Giám đốc Trung tâm

P.Tr.Khoa Nông Lâm Ngư

Điện thoại: 0941700555

Email: tuongtl@qbu.edu.vn

Chỉ đạo, điều hành và chịu trách nhiệm toàn bộ các hoạt động của Trung tâm trước Nhà trường.

Phụ trách công tác chính trị, tư tưởng trong cán bộ, viên chức, nhân viên hợp đồng; theo dõi công tác thi đua khen thưởng trong đơn vị.

Quản lý viên chức và người lao động trong đơn vị.

Chủ trì xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển trung tâm

Trực tiếp phụ trách công tác NCKH tại Trung tâm

Tìm kiếm các nguồn kinh phí phục vụ cho nghiên cứu khoa học

Liên kết với các doanh nghiệp tuyển dụng đầu ra sinh viên nhóm ngành Nông Lâm Ngư và chuyển giao công nghệ, tư vấn dịch vụ...

Đề xuất mua sắm trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ cho các hoạt động chung;

Chỉ đạo ban hành các văn bản triển khai các hoạt động của Trung tâm theo chức năng, nhiệm vụ;

Ký các văn bản do đơn vị ban hành; ký nháy văn bản trình Hiệu trưởng ký ban hành;

Thực hiện các công tác tại Khoa Nông Lâm Ngư

     Các công tác khác theo phân công của Hiệu trưởng

Nguyễn Quang Hùng

ThS. Nguyễn Quang Hùng

Phó GĐ Trung tâm

Điện thoại: 0916674858

Email: hungnq@qbu.edu.vn

Tham mưu cho Giám đốc phân công nhiệm vụ cho viên chức và người lao động của Trung tâm,

Điều hành các hoạt động của Trung tâm khi giám đốc đi vắng;

Theo dõi, giám sát giờ giấc, nền nếp làm việc, ngày công của viên chức và người lao động thuộc Trung tâm;

Quản lý Vườn thực nghiệm Nông - Lâm - Ngư

Thiết kế, in ấn các ấn phẩm, sản phẩm phục vụ cho các hoạt động của Trung tâm;

Quản lý website của Trung tâm;

Trực tiếp phụ trách công tác thực hành, thực tập của sinh viên tại Trung tâm

Liên hệ địa điểm thực hành, thực tập các học phần khối ngành Nông Lâm Ngư

Tìm kiếm thị trường và đối tác chuyển giao sản phẩm và công nghệ của các đề tài bàn giao

Các công tác khác theo phân công của Giám đốc Trung tâm và Hiệu trưởng Nhà trường;

Trần Lý Tưởng

CN.Nguyễn Thị Thùy Vân

Nhân viên

Điện thoại: 0983773373

Email: vannt@qbu.edu.vn

 

Phụ trách công tác hành chính của Trung tâm (quản lý công văn đi- đến; soạn thảo văn bản, quản lý sổ sách và tài sản của Trung tâm... );

Cập nhật và nhận văn bản đến trên website trường để lên lịch tuần cho Trung tâm;

Trực tiếp quản lý các công việc tại Vườn thực nghiệm

Nghiên cứu đề xuất các công việc liên quan đến phát triển Vườn thực nghiệm;

Quản lý hồ sơ NCKH tại vườn thực nghiệm;

Đề xuất mua sắm các loại văn phòng phẩm của Trung tâm (giấy in A4, giấy photo, mực in,  vpp ...).  và làm hồ sơ quyết toán

Quản lý các nguồn thu –chi của Trung tâm;

Các công tác khác theo phân công của Ban Giám đốc Trung tâm;

Nguyễn Quang Hùng

ThS. Nguyễn Thị Tuấn Diệp

Email: diepntt@qbu.edu.vn

Nghiên cứu sinh Tiến sỹ tại Nga (Từ 2016-2021)

 

                                                                                                                                   GIÁM ĐỐC

                                                                                                                          TS. TRẦN LÝ TƯỞNG

TTNC&TNNL

Các Tin đã đăng

  CƠ CẤU TỔ CHỨC 10/28/2016 8:42:53 AM
©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình