Thông báo

Kết quả thi Ứng dụng CNTT Cơ bản ngày 9/5/2019

5/17/2019 9:06:35 AM

UBND TỈNH QUẢNG BÌNH            
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH  
 
           
DANH SÁCH THÍ SINH ĐẠT ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN 
Khoá thi ngày 09 tháng 5 năm 2019
(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-ĐHQB ngày      tháng 5 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường ĐHQB)
TT Số BD Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Mã lớp  Điểm  Kết quả 
Trắc nghiệm  Thực hành
1 CBK10_01 Đào Thị Quỳnh  Anh 14/06/1998 Quảng Bình TINCB K32 5,4 8,0 Đạt 
2 CBK10_02 Phạm Thị Kim  Cúc 29/09/1996 Quảng Bình TINCB K32 8,3 8,5 Đạt 
3 CBK10_03 Phạm Minh  Đức 05/08/1997 Quảng Bình TINCB K32 7,1 8,0 Đạt 
4 CBK10_04 Đoàn Thị Linh  Giang  06/02/1997 Quảng Bình TINCB K32 6,7 8,5 Đạt 
5 CBK10_05 Nguyễn Thị Hồng  Hạnh 02/10/1997 Quảng Bình TINCB K32 5,8 8,0 Đạt 
6 CBK10_06 Đoàn Quỳnh  Hạnh 29/04/1997 Quảng Bình TINCB K33 8,3 8,0 Đạt 
7 CBK10_07 Châu Thị Thu  Hằng 03/09/1996 Quảng Bình TINCB K33 6,3 9,0 Đạt 
8 CBK10_08 Hồ Thị Hoa  Hậu 08/12/1997 Kiên Giang TINCB K33 7,9 9,0 Đạt 
9 CBK10_09 Võ Thị  Hoàn 19/12/1997 Quảng Bình TINCB K33 5,4 8,5 Đạt 
10 CBK10_10 Phan Văn  Hoàng  15/03/1996 Quảng Bình TINCB K32 5,8 9,0 Đạt 
11 CBK10_11 Trần Thị  Hồng 27/05/1997 Quảng Bình TINCB K33 5,8 9,0 Đạt 
12 CBK10_12 Phan Tiến  Hùng 04/06/1996 Quảng Bình TINCB K32 5,8 8,0 Đạt 
13 CBK10_13 Trần Thị Thu  Huyền 17/08/1997 Quảng Bình TINCB K33 5,4 8,5 Đạt 
14 CBK10_14 Đinh Thị  Hương 21/06/1997 Quảng Bình TINCB K32 5,0 9,0 Đạt 
15 CBK10_15 Trương Thị Mai  Hương 10/11/1997 Quảng Bình TINCB K33 7,1 8,0 Đạt 
16 CBK10_16 Trần Thị Phương  Lan 20/06/1998 Quảng Bình TINCB K32 7,1 8,0 Đạt 
17 CBK10_18 Đậu Thị  Lâm 06/10/1997 Quảng Bình TINCB K33 6,3 8,5 Đạt 
18 CBK10_19 Đặng Thị Tiểu  Linh 09/03/1998 Quảng Bình TINCB K32 5,8 8,5 Đạt 
19 CBK10_21 Nguyễn Thị Khánh  Linh 08/04/1997 Quảng Bình TINCB K32 5,8 8,5 Đạt 
20 CBK10_22 Bùi Thị Khánh  Linh 06/01/1996 Quảng Bình TINCB K33 5,0 8,5 Đạt 
21 CBK10_23 Ngô Lê Khánh  Linh 14/09/1996 Quảng Bình TINCB K33 7,9 9,0 Đạt 
22 CBK10_24 Đoàn Thị Thùy  Linh 10/08/1994 Quảng Bình TINCB K33 5,0 8,0 Đạt 
23 CBK10_25 Nguyễn Thị Nhật Linh 24/03/1997 Quảng Bình TINCB K33 7,1 8,5 Đạt 
24 CBK10_26 Nguyễn Thị  Loan 06/06/1996 Quảng Bình TINCB K32 6,7 8,5 Đạt 
25 CBK10_27 Võ Thị Lê  Nga 26/10/1996 Quảng Bình TINCB K33 5,4 9,0 Đạt 
26 CBK10_28 Nguyễn Thị Bảo  Ngọc 10/11/1999 Quảng Bình TINCB K32 6,3 9,0 Đạt 
27 CBK10_29 Lê Thanh Thảo  Nguyên 12/09/1998 Quảng Bình TINCB K29 6,7 8,0 Đạt 
28 CBK10_30 Đặng Thị Hồng  Nhung 07/03/1999 Quảng Bình TINCB K32 5,4 9,0 Đạt 
29 CBK10_31 Trần Tố  Như 22/07/1997 Quảng Bình TINCB K32 8,8 9,5 Đạt 
30 CBK10_32 Võ Thị  Nhường 10/06/1998 Quảng Bình TINCB K33 5,4 8,0 Đạt 
31 CBK10_33 Nguyễn Thị Thu  Phương 03/03/1996 Quảng Bình TINCB K32 7,1 9,0 Đạt 
32 CBK10_34 Nguyễn Thị  Phương 22/02/1998 Quảng Bình TINCB K32 6,7 8,0 Đạt 
33 CBK10_35 Thái Thị  Phương 15/07/1997 Quảng Bình TINCB K33 5,0 9,0 Đạt 
34 CBK10_36 Mai Thị Lệ  Quyên 04/06/1998 Quảng Bình TINCB K33 5,4 8,5 Đạt 
35 CBK10_37 Trần Thị  Tâm 08/12/1996 Quảng Bình TINCB K33 5,4 8,5 Đạt 
36 CBK10_38 Hà Thị Ánh  Tuyết 01/12/1998 Quảng Bình TINCB K32 7,5 8,0 Đạt 
37 CBK10_39 Nguyễn Hữu  Thành 15/03/1996 Quảng Bình TINCB K32 6,7 9,0 Đạt 
38 CBK10_40 Trần Thị  Thảo 20/08/1998 Quảng Bình TINCB K32 7,1 8,5 Đạt 
39 CBK10_41 Nguyễn Thị Thu  Thảo 01/06/1997 Quảng Bình TINCB K33 7,1 9,5 Đạt 
40 CBK10_42 Trần Thị  Thắm 28/02/1998 Quảng Bình TINCB K33 5,8 8,0 Đạt 
41 CBK10_43 Nguyễn Thị Hoài  Thương 24/05/1997 Quảng Bình TINCB K33 6,7 8,0 Đạt 
42 CBK10_44 Nguyễn Thị Hoài  Thương 20/09/1995 Quảng Bình TINCB K33 7,1 9,0 Đạt 
43 CBK10_45 Hà Thị Ngọc  Trà 18/01/1998 Quảng Bình TINCB K33 7,9 9,0 Đạt 
44 CBK10_46 Lê Thị Huyền  Trang 22/11/1996 Quảng Bình TINCB K32 5,0 8,0 Đạt 
45 CBK10_47 Nguyễn Ngọc  Triển 05/09/1996 Quảng Bình TINCB K33 6,7 8,0 Đạt 
46 CBK10_48 Bùi Thị Ngọc  Trinh 08/03/1997 Quảng Bình TINCB K32 5,4 8,0 Đạt 
47 CBK10_49 Đặng Xuân  Trường 30/08/1991 Quảng Bình TINCB K32 10 8,5 Đạt 
48 CBK10_50 Phạm Thị Mỹ  Vân 03/09/1996 Quảng Bình TINCB K33 8,3 9,0 Đạt 
49 CBK10_51 Hoàng Xuân  Việt  28/02/1997 Quảng Bình TINCB K33 8,3 9,0 Đạt 
  Danh sách gồm 49 thí sinh./.              
NGƯỜI LẬP     HIỆU TRƯỞNG 
       
                   
                   
                   
Nguyễn Thị Na      PGS.TS. Hoàng Dương Hùng

 

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình