Thông báo

Kết quả thi Toeic ngày 2/7/2019

7/18/2019 10:19:35 AM

UBND TỈNH QUẢNG BÌNH        
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH
       
DANH SÁCH THÍ SINH ĐẠT TIẾNG ANH TOEIC NỘI BỘ 
Khóa thi ngày 02 tháng 7 năm 2019
(Kèm theo QĐ số            /QĐ-ĐHQB ngày       tháng 7 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường ĐHQB)
               
TT Số BD Họ và tên Ngày sinh Lớp Điểm Kết quả
1 TO9-109 Nguyễn Thị Kim Ngân 20/11/1997 CĐMN K57 350 Đạt
2 TO9-048 Đinh Thị   Hậu 02/05/1996 CĐMN K58 380 Đạt
3 TO9-185 Hồ Thị Hồng  Vân 06/04/1998 CĐMN K58 385 Đạt
4 TO9-188 Dương Thị Hải Yến 25/08/1998 CĐMN K58 460 Đạt
5 TO9-005 Cao Thị Quỳnh  Châu 04/05/1997 CĐMN NH K58 430 Đạt
6 TO9-021 Đinh Thị Hương  Giang 02/05/1998 CĐMN NH K58 370 Đạt
7 TO9-031 Trần Thị  26/06/1996 CĐMN NH K58 455 Đạt
8 TO9-044 Đỗ Thị Thúy  Hằng 29/07/1998 CĐMN NH K58 360 Đạt
9 TO9-061 Trần Thị  Huế 10/12/1998 CĐMN NH K58 415 Đạt
10 TO9-091 Dương Thị Mỹ  Linh 07/01/1998 CĐMN NH K58 355 Đạt
11 TO9-110 Trần Thị Bích  Ngọc 20/06/1998 CĐMN NH K58 370 Đạt
12 TO9-114 Phạm Thị Ánh  Nguyệt 12/04/1998 CĐMN NH K58 370 Đạt
13 TO9-175 Cao Thị Mai  Thương  01/10/1998 CĐMN NH K58 490 Đạt
14 TO9-177 Bùi Thị Thùy  Trang 30/04/1998 CĐMN NH K58 425 Đạt
15 TO9-088 Phan Mỹ  Lệ 09/07/1996 ĐH Địa DL K57 430 Đạt
16 TO9-102 Lê Thị Hồng  Mỹ 13/12/1997 ĐH Địa DL K57 405 Đạt
17 TO9-161 Đào Thị Vân  Thùy 10/07/1997 ĐH Địa DL K57 455 Đạt
18 TO9-082 Hoàng Thị Khuyên 03/09/1996 ĐH Luật K57 485 Đạt
19 TO9-016 Nguyễn Tiến  Đức  24/12/1997 ĐHGD CT K57 400 Đạt
20 TO9-036 Cao Xuân  Hải 04/09/1995 ĐHGD CT K57 515 Đạt
21 TO9-038 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 04/09/1997 ĐHGD CT K57 520 Đạt
22 TO9-152 Nguyễn Văn  Thành 16/03/1996 ĐHGD CT K57 610 Đạt
23 TO9-158 Đinh Thị  Thơ 11/04/1997 ĐHGD CT K57 555 Đạt
24 TO9-010 Trương Hữu Dũng 12/08/1997 ĐHGD CT K57 405 Đạt
25 TO9-033 Đinh Thị Thu  17/3/1998 ĐHGDMN B K58 435 Đạt
26 TO9-006 Nguyễn Thị Hồng Châu 15/3/1997 ĐHGDTH A K57 485 Đạt
27 TO9-028 Nguyễn Thị   Giang 12/06/1996 ĐHGDTH A K57 405 Đạt
28 TO9-135 Lê Nhật Sao 26/8/1997 ĐHGDTH A K57 545 Đạt
29 TO9-174 Trần Thị Hoài Thương 21/5/1997 ĐHGDTH A K57 500 Đạt
30 TO9-193 Đinh Thị Hải Yến 04/08/1997 ĐHGDTH A K57 510 Đạt
31 TO9-164 Trần Thị  Thủy 19/07/1997 ĐHPTNT K57 555 Đạt
32 TO9-165 Nguyễn Thị Thanh  Thủy 28/07/1997 ĐHPTNT K57 520 Đạt
33 TO9-189 Phan Thị Hải  Yến 15/05/1997 ĐHPTNT K57 455 Đạt
34 TO9-013 Nguyễn Thành Đạt 09/11/1997 ĐHQTKD K57 405 Đạt
35 TO9-100 Đặng Chí  Minh 28/01/1996 ĐHQTKD K57 405 Đạt
36 TO9-119 Phạm Hồng  Nhung 15/08/1997 ĐHQTKD K57 400 Đạt
37 TO9-134 Tưởng Thị Như  Quỳnh 12/10/1997 ĐHQTKD K57 405 Đạt
38 TO9-184 Đặng Xuân  Trường  30/08/1991 ĐHQTKD K57 405 Đạt
39 TO9-052 Nguyễn Thị Thu  Hiền  21/02/1997 ĐHSP Hóa K57 490 Đạt
40 TO9-053 Hoàng Minh  Hiếu 10/04/1997 ĐHSP Hóa K57 485 Đạt
41 TO9-054 Đỗ Văn  Hiếu 01/07/1997 ĐHSP Hóa K57 450 Đạt
42 TO9-056 Trần Thị Mai  Hoa 14/10/1996 ĐHSP Hóa K57 435 Đạt
43 TO9-096 Phạm Thị  01/11/1997 ĐHSP Hóa K57 500 Đạt
44 TO9-098 Phạm Thị Tuyết  Mai 01/01/1996 ĐHSP Hóa K57 500 Đạt
45 TO9-103 Nguyễn Thành  Nam 10/10/1997 ĐHSP Hóa K57 400 Đạt
46 TO9-112 Đỗ Minh  Ngọc 18/07/1997 ĐHSP Hóa K57 445 Đạt
47 TO9-113 Phan Thị Hồng  Ngọc 20/09/1997 ĐHSP Hóa K57 500 Đạt
48 TO9-130 Lê Văn  Quân 03/03/1997 ĐHSP Hóa K57 405 Đạt
49 TO9-138 Nguyễn Thị Thanh  Tâm 01/08/1997 ĐHSP Hóa K57 400 Đạt
50 TO9-143 Trần Mạnh  30/04/1997 ĐHSP Hóa K57 610 Đạt
51 TO9-146 Trần Quốc  Tuấn 16/11/1996 ĐHSP Hóa K57 540 Đạt
52 TO9-151 Nguyễn Thanh  Thanh 04/12/1997 ĐHSP Hóa K57 590 Đạt
53 TO9-167 Đinh Thị Lệ  Thủy 22/10/1997 ĐHSP Hóa K57 530 Đạt
54 TO9-183 Hồ Vũ Quang  Trường  10/03/1997 ĐHSP Hóa K57 420 Đạt
55 TO9-187 Đinh Thị Lệ  Xuân 28/02/1997 ĐHSP Hóa K57 455 Đạt
56 TO9-192 Trần Thị  Yến 28/11/1997 ĐHSP Hóa K57 530 Đạt
57 TO9-001 Hoàng Thị Tú  Anh 16/03/1996 ĐHSP Lý K57 405 Đạt
58 TO9-007 Nguyễn Thị Khánh  Chi 04/06/1997 ĐHSP Lý K57 510 Đạt
59 TO9-030 Phạm Thị Thu  07/12/1996 ĐHSP Lý K57 430 Đạt
60 TO9-037 Trần Thị Mỹ  Hạnh 20/02/1997 ĐHSP Lý K57 450 Đạt
61 TO9-040 Nguyễn Thị  Hằng 19/05/1997 ĐHSP Lý K57 465 Đạt
62 TO9-049 Nguyễn Thị Thu  Hiền 07/01/1997 ĐHSP Lý K57 400 Đạt
63 TO9-055 Phạm Thị Kiều  Hoa 11/02/1997 ĐHSP Lý K57 460 Đạt
64 TO9-062 Nguyễn Thị  Huệ 16/07/1997 ĐHSP Lý K57 450 Đạt
65 TO9-065 Đinh Thị Thương  Huyền 29/10/1997 ĐHSP Lý K57 465 Đạt
66 TO9-139 Nguyễn Trung  Tân 18/04/1997 ĐHSP Lý K57 545 Đạt
67 TO9-142 Nguyễn Thị Anh  06/01/1997 ĐHSP Lý K57 615 Đạt
68 TO9-147 Lê Thị  Tuyên 06/02/1996 ĐHSP Lý K57 585 Đạt
69 TO9-168 Nguyễn Thị  Thúy 13/05/1996 ĐHSP Lý K57 575 Đạt
70 TO9-169 Phan Thị Thu Thúy 22/10/1997 ĐHSP Lý K57 605 Đạt
71 TO9-186 Nguyễn Xuân  Vương 05/03/1997 ĐHSP Lý K57 405 Đạt
72 TO9-034 Nguyễn Thị Thu 30/3/1997 ĐHSP Sinh K57 435 Đạt
73 TO9-004 Phan Thị  Ánh 20/02/1997 ĐHSP Sử K57 400 Đạt
74 TO9-015 Nguyễn Minh  Đức 27/02/1996 ĐHSP Sử K57 410 Đạt
75 TO9-059 Cái Thị Thu  Hòa 18/11/1997 ĐHSP Sử K57 440 Đạt
76 TO9-160 Trần Thị  Thuận 20/12/1996 ĐHSP Sử K57 420 Đạt
77 TO9-166 Phạm Thanh  Thủy 04/03/1997 ĐHSP Sử K57 510 Đạt
78 TO9-014 Nghiêm Trung Đức 21/03/1996 ĐHSP Sử K57 400 Đạt
79 TO9-150 Phan Văn  21/11/1996 ĐHSP Sử K57 580 Đạt
80 TO9-035 Trần Ngọc 16/4/1997 ĐHSP Toán K57 570 Đạt
81 TO9-039 Lê Thị Hồng Hạnh 22/8/1997 ĐHSP Toán K57 515 Đạt
82 TO9-002 Hoàng Tuấn  Anh 09/05/1997 ĐHSP Văn K57 405 Đạt
83 TO9-003 Từ Thị Vân  Anh 17/11/1997 ĐHSP Văn K57 435 Đạt
84 TO9-008 Phạm Thị Kim  Chi 20/11/1997 ĐHSP Văn K57 410 Đạt
85 TO9-023 Nguyễn Thị  Giang 14/01/1997 ĐHSP Văn K57 405 Đạt
86 TO9-057 Nguyễn Thị Khánh  Hòa 06/05/1997 ĐHSP Văn K57 405 Đạt
87 TO9-058 Trần Thị Thanh  Hòa 03/09/1997 ĐHSP Văn K57 460 Đạt
88 TO9-063 Nguyễn Thị  Huệ 30/12/1996 ĐHSP Văn K57 410 Đạt
89 TO9-064 Nguyễn Thị Bích  Huệ 10/10/1997 ĐHSP Văn K57 420 Đạt
90 TO9-094 Hoàng Thị Diệp  Ly 06/10/1996 ĐHSP Văn K57 415 Đạt
91 TO9-097 Nguyễn Thị Hồng  Mai 21/10/1997 ĐHSP Văn K57 405 Đạt
92 TO9-107 Phan Thị Kiều  Nga 23/04/1997 ĐHSP Văn K57 400 Đạt
93 TO9-111 Lê Thị Bích  Ngọc 27/10/1997 ĐHSP Văn K57 455 Đạt
94 TO9-125 Cao Thị  Phương 11/08/1997 ĐHSP Văn K57 425 Đạt
95 TO9-154 Nguyễn Thị Phương  Thảo 05/04/1997 ĐHSP Văn K57 620 Đạt
96 TO9-155 Trần Thị Phương  Thảo 06/09/1997 ĐHSP Văn K57 585 Đạt
97 TO9-159 Trần Thị  Thu 29/03/1996 ĐHSP Văn K57 595 Đạt
98 TO9-176 Nguyễn Thị  Thương  22/12/1997 ĐHSP Văn K57 425 Đạt
99 TO9-178 Nguyễn Thị Thùy  Trang 21/10/1995 ĐHSP Văn K57 425 Đạt
100 TO9-190 Dương Thị Hải Yến 14/12/1997 ĐHSP Văn K57 420 Đạt
101 TO9-191 Trần Thị Hải  Yến 20/10/1996 ĐHSP Văn K57 510 Đạt
  Danh sách gồm có 101 thí sinh./.       
NGƯỜI LẬP    HIỆU TRƯỞNG 
               
               
               
Nguyễn Thị Na      PGS.TS. Hoàng Dương Hùng

 

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình