Thông báo

Kết quả thi Tiếng Anh Chứng chỉ B 6/6/2019

7/10/2019 3:19:26 PM

UBND TỈNH QUẢNG BÌNH                 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH                
                   
PHỤ LỤC V
MẪU SỔ GỐC CẤP CHỨNG CHỈ CỦA HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN 
(Kèm theo Quyết định số 553/QĐ-ĐHQB ngày 01 tháng 4 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường ĐHQB)
                       
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH
SỔ GỐC CẤP CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ B 
Chương trình đào tạo, bồi dưỡng: Tiếng Anh trình độ B
Thời gian đào tạo, bồi dưỡng: Từ ngày 21 tháng 02 năm 2019 đến ngày 19 tháng 6 năm 2019 
Hội đồng thi/kiểm tra (nếu có): 06/6/2019
Quyết định công nhận tốt nghiệp số 1052/QĐ - ĐHQB ngày 10 tháng 7 năm 2019
                       
Số
 TT
Họ và tên
người học
Ngày tháng
năm sinh
Nơi sinh Giới tính  Dân tộc Xếp loại TN  Số hiệu
chứng chỉ (CC)
Số vào sổ gốc
cấp CC
Người nhận CC ký và ghi rõ họ tên Ghi
chú
1 Cao Thị Ngọc  Ánh 22/12/1998 Quảng Bình   Kinh Khá DQB30TA002359 DQB201930TA182    
2 Trần Thị  Diệu 20/08/1998 Quảng Bình   Kinh Giỏi DQB30TA002360 DQB201930TA183    
3 Đinh Thanh  Doan 07/11/1995 Quảng Bình   Kinh Khá DQB30TA002361 DQB201930TA184    
4 Dương Minh  Đức 13/02/1998 Quảng Bình   Kinh Khá DQB30TA002362 DQB201930TA185    
5 Hoàng Thị Thu  17/03/1997 Quảng Bình   Kinh Khá DQB30TA002363 DQB201930TA186    
6 Phạm Thị  Hải 22/09/1997 Quảng Bình   Kinh Khá DQB30TA002364 DQB201930TA187    
7 Trần Thị Diệu  Hằng 21/11/1997 Quảng Bình   Kinh Giỏi DQB30TA002365 DQB201930TA188    
8 Nguyễn Thị Thu  Hằng  18/10/1998 Quảng Bình   Kinh Khá DQB30TA002366 DQB201930TA189    
9 Phạm Thị  Hiền 15/07/1997 Quảng Bình   Kinh Giỏi DQB30TA002367 DQB201930TA190    
10 Trần Thị  Hiền 10/12/1997 Quảng Bình   Kinh Giỏi DQB30TA002368 DQB201930TA191    
11 Hà Thị Thu  Hiền 06/01/1998 Quảng Bình   Kinh Giỏi DQB30TA002369 DQB201930TA192    
12 Ngô Thị  Huyền 20/07/1998 Quảng Bình   Kinh Giỏi DQB30TA002370 DQB201930TA193    
13 Ngô Thị Khánh  Huyền  10/01/1998 Quảng Bình   Kinh Giỏi DQB30TA002371 DQB201930TA194    
14 Bùi Thị Diệu  Hương 01/08/1998 Quảng Bình   Kinh Giỏi DQB30TA002372 DQB201930TA195    
15 Hoàng Thị Minh  Hương 13/02/1995 Quảng Bình   Kinh Giỏi DQB30TA002373 DQB201930TA196    
16 Đinh Thị  Hương 21/06/1997 Quảng Bình   Kinh Giỏi DQB30TA002374 DQB201930TA197    
17 Hoàng Thị Hoa  Liễu 30/07/1997 Quảng Bình   Kinh Giỏi DQB30TA002375 DQB201930TA198    
18 Phan Thị Hương  25/12/1997 Quảng Bình   Kinh Giỏi DQB30TA002376 DQB201930TA199    
19 Hoàng Diệu  My 22/04/1998 Quảng Bình   Kinh Khá DQB30TA002377 DQB201930TA200    
20 Cao Thị  Nga 06/01/1997 Quảng Bình   Kinh Giỏi DQB30TA002378 DQB201930TA201    
21 Lê Thanh Thảo  Nguyên 12/09/1998 Quảng Bình   Kinh Giỏi DQB30TA002379 DQB201930TA202    
22 Bùi Thị Minh  Nguyệt 08/11/1996 Quảng Bình   Kinh Giỏi DQB30TA002380 DQB201930TA203    
23 Nguyễn Thị Ánh  Nguyệt 14/08/1998 Quảng Bình   Kinh Giỏi DQB30TA002381 DQB201930TA204    
24 Trần Phương  Như 10/01/1996 Quảng Bình   Kinh Giỏi DQB30TA002382 DQB201930TA205    
25 Đặng Thị  Phương  06/12/1997 Quảng Bình   Kinh Giỏi DQB30TA002383 DQB201930TA206    
26 Lê Hồng  Quân 01/01/1998 Quảng Bình   Kinh Khá  DQB30TA002384 DQB201930TA207    
27 Trần  Sự 01/01/1996 Quảng Bình   Kinh Khá DQB30TA002385 DQB201930TA208    
28 Đinh Văn Sỹ 05/09/1997 Quảng Bình   Kinh Giỏi DQB30TA002386 DQB201930TA209    
29 Nguyễn Thị Cẩm  06/02/1996 Quảng Bình   Kinh Giỏi DQB30TA002387 DQB201930TA210    
30 Trần Thị  08/03/1997 Quảng Bình   Kinh Giỏi DQB30TA002388 DQB201930TA211    
31 Nguyễn Phương  Thảo 30/10/1998 Quảng Bình   Kinh Giỏi DQB30TA002389 DQB201930TA212    
32 Bùi Thị Song  Thương 16/04/1998 Quảng Bình   Kinh Giỏi DQB30TA002390 DQB201930TA213    
33 Lê Thị  Thương 16/06/1998 Quảng Bình   Kinh Giỏi DQB30TA002391 DQB201930TA214    
34 Lê Thị  Thương 14/01/1998 Quảng Bình   Kinh Giỏi DQB30TA002392 DQB201930TA215    
35 Cao Thị Huyền  Trang 08/05/1998 Quảng Bình   Kinh Giỏi DQB30TA002393 DQB201930TA216    
36 Ngô Thị Thùy  Trang 14/03/1995 Quảng Bình   Kinh Giỏi DQB30TA002394 DQB201930TA217    
37 Dương Công  Trọng 10/02/1995 Quảng Bình   Kinh Giỏi DQB30TA002395 DQB201930TA218    
38 Võ Minh  Trường 08/08/1998 Quảng Bình   Kinh Khá DQB30TA002396 DQB201930TA219    
39 Nguyễn Thị Mai  Uyên 14/10/1998 Quảng Bình   Kinh Giỏi DQB30TA002397 DQB201930TA220    
40 Trương Đinh Thị Lệ  Xuân 28/02/1998 Quảng Bình   Kinh Khá DQB30TA002398 DQB201930TA221    
41 Đinh Thị Bảo  Yến 21/07/1997 Quảng Bình   Kinh Giỏi DQB30TA002399 DQB201930TA222    
  Danh sách gồm 41 học viên./.          
                Quảng Bình, ngày 10 tháng 7 năm 2019    
                HIỆU TRƯỞNG     
                (Đã ký)    
                PGS.TS. Hoàng Dương Hùng    

 

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình